Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanımına dair düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik kapsamında, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları güç değerleri, anlaşma gücünün düşürülmesi, geri ödemeye esas yatırım tutarları ve geri ödeme şartları, enerji kesintileri gibi hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 30 Temmuz 2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile güç değerleri, anlaşma gücünün düşürülmesi, geri ödemeye esas yatırım tutarları ve geri ödeme şartları, enerji kesintileri gibi hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • Tüketicilerin TEİAŞ ile imzalayacakları bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alan anlaşma güçlerinin, iletim sistemine bağlantı görüşü verilmesi esnasında TEİAŞ tarafından tahsis edilen güç değeri ile aynı olması zorunludur. Yeni transformatör merkezi inşa edilen elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri ile yapılan bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alan anlaşma güçleri, yeni transformatör merkezi kapsamında TEİAŞ tarafından tahsis edilen gücün altında olamaz.
  • Sistem kullanım anlaşmalarında yer alan anlaşma güçleri, bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerinden daha az olan tüketiciler için TEİAŞ, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde sistem kullanım anlaşma gücünü bağlantı anlaşmasında yer alan güce yükseltmek üzere söz konusu tüketicilere çağrıda bulunur. Revize anlaşmalar çağrı tarihinden itibaren 3 ay içinde imzalanır. TEİAŞ’ın çağrısına rağmen revize sistem kullanım anlaşmalarını imzalamak üzere 3 ay içerisinde başvuruda bulunmayan tüketicilere ait tüketim tesislerinin iletim sistemi ile irtibatı TEİAŞ tarafından bu sürenin bitimini izleyen beş iş günü öncesinde bildirim yapılmak suretiyle kesilir.
  • İletim seviyesinden bağlı tüketiciler, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında ilk imzalanan anlaşma güçlerinin altına düşecek şekilde güç düşümü talebinde bulunamaz.
  • Üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemine bağlanabilmesi için, sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olması ve yeterli finansmanın mevcut olmaması veya yatırım planlaması yapılamaması dolayısıyla TEİAŞ adına, bağlantı yapmak isteyen tüzel kişiler tarafından yapılan iletim varlıklarının geri ödemeye esas yatırım tutarlarının, TEİAŞ tarafından onaylandığı ayı takip eden aydan itibaren en fazla on yıl içerisinde aylık eşit taksitler halinde ödenir. Geri ödemeye esas yatırım tutarı tamamlanıncaya kadar kullanıcı sistem kullanım bedeli (katma değer vergisi hariç) ödemez. Geri ödemenin başladığı tarihten itibaren on yıl içerisinde yatırıma ilişkin toplam tutarların geri ödemesi tamamlanamadığı takdirde, tutar ilgili kullanıcıya onuncu yılın sonunda defaten ödenir.
  • Değişiklik Yönetmeliği’ne eklenen yeni hükümlere göre; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından yapılan bildirim doğrultusunda enerji kesilmesini gerektiren durumlar kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ ve dağıtım şirketi iki gün önceden bildirimde bulunur.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.