Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 17 Haziran 2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılmış olup Kanun ile getirilen önemli düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

Kayıp Kaçak Bedellerine Dair Düzenlemeler

  • Teknik ve teknik olmayan kayıp ifadesi tanımlanmış olup teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketicilere yansıtılacaktır. Bu değişiklik ile dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe dayanmayan kayıpların tüketicilerden karşılanmasına dair yasal düzenleme benimsenmiştir.
  • Öte yandan, Kanun ile Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen kayıp ve kaçak bedellerine ilişkin olarak dağıtım ve/veya tedarik şirketlerine karşı yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, EPDK’nın düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlandırılarak, kayıp kaçak bedellerinin iadesi ile ilgili olarak açılmış olan her türlü ilamsız icra takibi, dava ve başvuruların düşürülmesi yasal zemine oturtulmuştur.

Diğer Önemli Değişiklikler

  • Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak aksam için Enerji Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek şekilde yurtiçinde üretim veya yerli malı kullanım şartı aranacaktır.
  • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), elektrik enerjisi miktarının mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin edecektir.
  • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununda yapılan değişiklikle, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yurt dışında arama ve araştırma yapabilecek, bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt dışında şirket veya ortaklık kurabilecek, imtiyazlı ortak olabilecek, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satabilecek, yurt dışında çalışma bürosu açabilecektir.
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’na eklenen ek madde ile nükleer santral sahalarında yapılacak yapılarda, Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri ile İmar Kanunu’nun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak bu yapıların yapı denetimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip yapı denetimi kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Maden Kanunu’na eklenen madde ile artık kömür madenlerine ilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına neden olmayacak şekilde elektrik üretimine yönelik olmak üzere bakanlık onayıyla, ayrı ruhsatlara bağlanabilecektir.
  • EPDK’nın üye sayısı, 9’dan 7’ye indirilmiştir.
  • Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle artık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum, kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları, Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisnadır.
  • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa eklenen madde ile teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG’yi piyasa faaliyetine konu etme fiilini lisans süresince aynı lisansla üç defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek olup bu LPG’yi ikmal edenler ise zararı 3 ay içinde tazmin edecektir.

6719 sayılı Kanun’un tam metnine bu link’ten ulaşabilirsiniz.