Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 23 Aralık 2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Elektrik piyasasında hangi hallerin lisans devri sayılmayacağı hususu ve faaliyetlerini aynı yerde gerçekleştirecek olan birden fazla başvuru söz konusu olduğunda öncelik hakkının belirlenmesi, değişiklik yapılan önemli noktalardandır. Yine, değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan lisansın devredilemez oluşu kuralı korunmuştur. Bu kapsamda lisans devri sayılmayacak olan durumlar ile ilgili yapılan başlıca değişiklikler şöyledir:

  • Yönetmelik kapsamında, üretim lisansı almış bir tüzel kişinin hak ve yükümlülüklerini aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye devri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) onayına bağlıdır. Bu bağlamda yeni tüzel kişinin Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla kendisine eskisinin devamı mahiyetinde yeni bir lisans verilir. Değişiklik Yönetmeliği ise bölünme yoluyla kurulacak olan yeni tüzel kişiyi bu bent kapsamı dışında bırakmıştır.
  • Ayrıca, Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında süresi içerisinde Yönetmelik kapsamında devir işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli görülen yükümlülükler yerine getirilmezse, bahse konu devir başvurusu Kurul kararı ile reddedilir.

Ön lisansta tadil yapılması bakımından Değişiklik Yönetmeliği geniş bir düzenleme getirerek sürece dair detaylı açıklamalara yer vermiştir. Bu noktada dikkat çekici değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ön lisansa konu üretim tesisi sahasının değiştirilmesi için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yeni tesis üzerinde yapılacak teknik değerlendirmenin uygun bulunması gerekmektedir.
  • Ön lisansa kayıtlı santral sahanın veya ünitenin koordinat bilgilerinin değiştirilmesine Kurul tarafından izin verilmesi halinde ise Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili karar ve rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri Teknik Etkileşim İzni alınması amacıyla bir ay içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılmalıdır.

Ayrıca, Değişiklik Yönetmeliği uyarınca önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız üretim başvurusu yapılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak, üretim lisansı alındıktan sonra, üretim lisansına konu sahada, malikin kendi arazisi üzerine kuracağı lisanssız üretim tesisi başvuruları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunmak ve bahse konu üretim lisansı ile başka lisanslı üretim tesisini etkilememek kaydıyla kabul edilebilir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.