Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından belirlenen Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”) 18 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Usul ve Esaslar, mevcut üretim tesisleri ile önlisans veya üretim lisansı kapsamındaki tesis ve proje sahalarının ve bu sahalarda kurulabilecek yardımcı kaynak ünite alanlarının tespit edilmesine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.

Usul ve Esaslar ile, santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak yenilenebilir enerji tesisleriyle yeni yatırım ve istihdam imkânları oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kömür ve doğal gaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı santral sahalarında da güneş veya rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte kullanılmasına da imkân tanınacaktır.

Usul ve Esaslar ile getirilen düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir:

  • Her bir enerjinin kullanıldığı üretim tesisi için santral sahasında bulunması gereken ek unsurlar açıklanmıştır:
  • Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerindeki santral sahaları için ilgili yönetmeliklere atıf yapılmıştır.
  • Hidrolik enerjiye, jeotermal enerjiye, biyokütle enerjisine, kömürden elde edilen enerjiye ve doğalgazdan elde edilen enerjiye dayalı üretim tesislerindeki santral sahaları için unsurlar belirtilmiş olup, bu unsurlar Usul ve Esaslar’ın eklerince detaylıca açıklanmıştır.
  • Üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine dönüştürülmesi için başvuru yapılmasından önce, mevcut tesisin de işbu Usul ve Esaslar’da belirtilen şartlara uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir.
  • 9393 numaralı EPDK kararında önlisans ve lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listelenmiştir. Ayrıca önlisans ve lisans başvuruları ile birleşme, bölünme, tesis/proje devri onay başvurularında sunulması gereken bilgi ve belgeler de açıklanmıştır.
  • 9394 numaralı EPDK kararında önlisans süreleri ve tesis tamamlama süreleri belirlenmiştir. Önlisans süreleri rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri ve yerli veya ithal kömür yakıtlı termik üretim tesisleri için 36 ay, diğer tesisler içinse kurulu güç aralığına bağlı olarak 24-36 ay arasında değişmektedir. Tesis tamamlama süreleri ise her bir tesis tipi için özel olarak belirlenmekle birlikte nükleer enerjiye dayalı santraller hariç tesisler için 18-72 ay aralığındadır. Nükleer tesisler için verilecek inşaat süresi ise üretim lisansı mevcut ise uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, mevcut değilse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından görüş alınarak EPDK tarafından belirlenecektir.
  • 9395 numaralı EPDK kararında, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerin önlisans veya lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami üretim miktarı belirtilmiştir.
  • 9397 numaralı EPDK Kararında elektrik piyasasında önlisans ve üretim lisansı başvurularında sağlanması gereken sermaye ve Kuruma sunulacak teminat tutarının hesaplanma formülleri açıklanmıştır.

18 Haziran 2020 tarih ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Usul ve Esaslar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.