Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 19 Aralık 2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Tebliğ, genel itibariyle elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin ve tarifelerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Yönetmelik’in 2. maddesi uyarınca, dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetini yürütebilmesi için gerekli olan faaliyetlerden yola çıkarak belirlenir ve dağıtım gelir tavanı ve talep tahmini dikkate alınarak, dağıtım şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar kapsamında hesaplanır. Dağıtım gelir tavanı ise, sistem işletim gelir tavanı ile kayıp enerji gelir tavanı unsurlarından oluşur.

Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca, sistem işlerim gelir gereksinimi, uygulama dönemi öncesinde her tarife yılı için maddedeki eşitliğe göre hesaplanır ve buna ilişkin tutarlar ile bu hesaba ilişkin tüm unsurlar uygulama dönemi baz TÜFE endeksine göre hesaplanır.

Yönetmelik’in 11. Maddesi uyarınca, dağıtım şirketleri tarafından, yapılan yatırımlara ait veriler istenen formatta Kurum’a sunulur. Kabul edilen yatırım harcamaları, dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olan yatırım harcamaları ile yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalardan oluşur.

Yönetmelik’in 12. maddesi ise, yatırım tavanının eksik veya fazla gerçekleşmesi hallerine ilişkin düzenlemeler getirmektedir. Buna göre, bir uygulama döneminin tarife yılında gerçekleşen yatırım harcamalarının ilgili yıl yatırım tavanının %65’inden daha az olmaması esastır. Aksi bir durum tespit edildiği takdirde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ilgili uygulama dönemi için geçerli yatırım tavanları ve/veya gelir gereksinimleri revize edilebilir.

Dağıtım şirketleri yatırım harcamalarını, bu maddede belirtilen %65 sınırını dikkate alarak gerçekleştirir.

Yönetmelik’in 25. Maddesi uyarınca, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller dışında kullanıcılara tahakkuk ettirilen bedeller kapsamında toplanan gelirler ile üçüncü taraflara sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler maddede belirtilen şekilde sınıflandırılır. Dağıtım şirketleri, Tebliğ kapsamında sayılan bedeller haricinde kullanıcılara hiçbir bedel uygulayamaz.

Son olarak, Yönetmelik’in 26. Maddesinde ise, düzenlemeye tabi olmayan gelirler, sınırlı olmayacak şekilde sayılmıştır ve sayılan gelirlerle benzer nitelik taşıyan gelir kalemlerinin de gelir ve tarife hesaplamalarında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.