Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ, genel itibariyle görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları perakende satış fiyatının hesaplanmasına esas maliyetlerin tespitine ve fiyatı oluşturan unsurların ve düzeltme bileşenlerinin hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca, perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketinin tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir ve bu fiyatın belirlenmesinde dikkate alınacak işletme giderleri, enerji maliyetleri gibi kalemler maddede belirtilmiştir. Görevli tedarik şirketlerinin düzenlenmeyen faaliyetlere ilişkin maliyetleri satış fiyatı hesaplamasında dikkate alınmayacak olup maliyetlerin düzenlenen ve düzenlenmeyen faaliyetler olarak ayrıştırılmasında kullanılacak dağıtım anahtarları, tüketici sayısı ve tüketim miktarı gibi değişkenlerden hareketle oluşturulur. Perakende satış fiyatı, Tebliğ’in 6. Maddesinde yer alan eşitliğe göre hesaplanır.

Tebliğ’in 7. Maddesi uyarınca, perakende satış gelir gereksinimi, uygulama dönemi öncesinde her tarife yılı için perakende satış faaliyeti için belirlenen amortisman giderleri eklenmiş düzenlemeye esas işletme giderinden hareketle belirlenir.

Tebliğ’in 9. Maddesi uyarınca, görevli tedarik şirketleri, perakende satış fiyatına tabi tüketicilere, Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında sayılan ve Kurum tarafından belirlenen bedeller, toplanmasına aracı olduğu bedeller ile vergi, fon ve paylar vb. yasal yükümlülükler haricinde hiçbir bedel uygulayamaz. Ayrıca, maddede, faiz ve teşvik gelirleri gibi düzenlemeye tabi olmayan gelirler sınırlı olmayacak şekilde sayılmıştır.

Tebliğ’in 16. Maddesi uyarınca, görevli tedarik şirketleri yükümlenilen tutarın hesaplanmasına esas verileri istenen formatta Kurum’a sunar ve bu tutar, maddede belirtilen eşitliğe göre hesaplanarak Tebliğ’in 11. Maddesinde yer alan eşitliğe göre hesaplanan 2016 yılı gelir tavanı hesaplamalarında da dikkate alınır. Tebliğ’in 17. Maddesi uyarınca ise, enerji tedarik maliyeti maddede belirtilen eşitliklere göre hesaplanır.

Son olarak, Tebliğ’in geçici 3. Maddesi uyarınca, 2016 yılı için referans niteliğindeki perakende satış hizmeti bedeli, maddede belirtilen koşullar altında 0,7233 kr/kWh olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.