Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (“Değişiklik Yönetmeliği”). Yapılan değişiklikler kapsamında, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan yabancı sağlık mensuplarına ilişkin olarak bazı istisnalar tanınmıştır. Aynı zamanda, uygulama alanı ebeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Kural olarak, Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının (diş hekimi, eczacı ve hastabakıcılar hariç), ilgili kuruluşlara başvuru yapmadan önce aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

  • diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak.
  • mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.
  • Türkçe bilmek.
  • ilgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikâmet izni almış olmak.
  • hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

Değişiklik Yönetmeliği ile, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan ve meslek icra yetkileri Bakanlıkça onaylanan sağlık meslek mensuplarının, Bakanlıkça belirlenen sağlık kuruluşlarında çalışma kaydıyla yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan muaf olması öngörülmüştür.

Değişiklik Yönetmeliği 16 Haziran 2016 tarih 29744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.