7 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile gümrük kurallarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasının etkinliğini artırmak adına düzenlemeler yapılmış, bunun yanı sıra, kaçak zannı ile el konulan eşyanın iadesi, sınır kapılarında eşya analizleri, demiryolu ve denizyolu ile taşımalara ilişkin basit usulde değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin 1, 3, 5, 6, 7 ve 9’uncu maddeleri 15 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri ise yayım tarihi 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • Onaylanmış kişi statülerindeki sınıf ayrımı kaldırılmış, 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren onaylanmış kişi statü belgelerinin sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenmesi ve bu belge sahiplerinin ihracatta mavi hat uygulamasından yararlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Devir, birleşme veya kısmı bölünme hallerinde onaylanmış kişi statüsü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerden onaylanmış kişi statüsü alma şartlarından biri olan “en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma” koşulunun aranmayacağı düzenlenmiştir.
  • Kaçak zannı ile el konulan eşyanın mahkemece iadesine karar verilmesi halinde teslim alınması ile ilgili sürelerde uygulamada ortaya çıkan soruların kaldırılması amacı ile süreler açıkça düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Söz konusu eşya; serbest dolaşımda bulunmuyorsa otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemler tamamlanır; serbest dolaşımda bulunuyorsa kararın kesinleşmesini müteakip ilgilisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır. Bu süreler içerisinde işlemleri yapılmayan eşya tasfiye edilir.
  • Kara hudut kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesine girişte transit rejimi beyanında bulunulan eşyanın Yönetmelik uyarınca gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespiti için laboratuvar tahlilinin gerekli olması durumunda, tahlillerin sınırda değil iç gümrüklerde yapılması sağlanmış ve bu şekilde tahlil nedeniyle sınır kapılarında yaşanan beklemelerin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
  • Demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin basitleştirilmiş usuller düzenlenmiş ve transit rejiminde demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin basitleştirme başvurusunda aranan koşulların ve basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin, asıl sorumlunun yükümlülüklerine ve basitleştirme iznine ilişkin diğer hususların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
  • Geçici ithalat iznine ilişkin süre uzatımı yapılabilecek hallere eklemeler yapılmış, kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları ile yapılan sözleşmeye istinaden, ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olan ambulans hava taşıtları, yangın söndürme hava taşıtları, zirai ilaçlama hava taşıtları ve sıhhi ilaçlama hava taşıtlarına geçici ithalat iznine ilişkin yirmi dört ayı aşan süre ile süre uzatımı yapılabileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.