26 Ekim 2016 tarih ve 29868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmelikleri ile rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslarda, vergi denetim kuruluna ilişkin düzenlemelerde ve vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslarda bir takım değişikilkler yapılmıştır.

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca komisyonlar, gerekli gördükleri durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefi veya inceleme elemanını dinleyebilir. Yeni düzenleme ile artık, mükelleflerin dinlenmesinden önce raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlara ilişkin rapor özetlerinin mükelleflere verilmesi gerekmektedir.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile ise aşağıdaki yenilikler getirilmiştir:

  • Değişiklikle birlikte Vergi Denetim Kurulu (“Kurul”) tarafından yapılan soruşturmaların idari nitelikte olduğu açıkça belirtilmiştir, ,
  • Değişiklikten önce Vergi Müfettişlerinin yalnızca memurlar hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde işlenen suçlar için ilgili mercilere başvuru hakkı bulunmaktayken, değişiklikle beraber artık görevleri sebebiyle öğrendikleri suç oluşturabilecek her türlü fiilleri ancak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (“Başkanlık”) aracılığıyla yetkili merciye bildirebileceklerdir,
  • Değişiklikten önce turne programlarında gösterilen süreler kural olarak on günden fazla uzatılamamaktayken artık bu süreler Başkanlık tarafından sınır olmaksızın uzatılabilecektir,
  • Değişiklikten önce memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında düzenlenen soruşturma raporları doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilebilmekteyken değişiklikle birlikte bu soruşturma raporları Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Başkanlığa teslim edilecektir,
  • Değişiklikle birlikte artık 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi yapılarak Oda ve Birlik Denetimi Raporu düzenlenerek Başkanlığa teslim edilecektir.

Diğer yandan, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen başlıca yenilikler ise şu şekildedir:

  • Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılabilecek ve mükelleften inceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir bilgi ve belge istenemeyecektir
  • Değişiklikle mükelleflerin defter ve belgelerini teslim etmesi için verilecek ibraz süresinin on beş günden az olamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır,

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin düzeltme önerilerine vergi inceleme raporlarında yer verileceği düzenlemesi getirilmiştir.

İlgili değişiklik yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.