7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Değişiklik Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) kapsamında icra müdürlüklerinin organizasyon yapısı ile icranın geri bırakılması, hacizli malların satışı, kıymet takdiri ve ihalesi prosedürleri gibi hususlarda esaslı değişiklikler getirildi.

Değişiklik Kanunu’nda öne çıkan bazı düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir:

  • İİK’ya eklenen madde 3/a ile İİK madde 1, madde 4 ve madde 13’te yapılan değişiklikle, iş yoğunluğunun ve personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinin verimini arttırmak ve işleyişini düzenlemek için icra dairelerinde birer icra başmüdürü görevlendirilmesine ve bu illerde İcra Daireleri Başkanlığı kurulmasına olanak tanınmıştır.
  • İİK madde 36’da yapılan değişiklikle, tehir-i icra kararını verecek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay değil, takibin yapıldığı yer olan icra mahkemesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi’nin istinaf başvurusunu temyiz yolu açık şekilde reddetmesi hâlinde, tehir-i icra etkisinin Yargıtay’da temyiz yoluna başvurma süresinin sonuna kadar devam edeceği netleştirilmiştir.
  • İİK madde 87’de yapılan değişiklikle, haciz memurlarının sicile kayıtlı malların kıymet takdirini yapma yetkisi kaldırılmıştır. Sicile kayıtlı malların haczi hâlinde tarafların talebine gerek olmaksızın bilirkişi bölge kuruluna kayıtlı bilirkişilerce kıymet takdiri yapılması öngörülmüştür.
  • İİK madde 106’da yapılan değişiklikle, hacizli taşınırların satışını isteme süresi, taşınmazlarda olduğu gibi hacizden itibaren 1 yıla çıkmıştır. Borçluya da haczedilen malın satışını isteme yetkisi tanınmıştır. Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu hâle gelmiştir.
  • İİK madde 111’de yapılan değişiklikle, borcun taksitle ödenmesine dair alacaklı ve borçlu arasında akdedilecek sözleşmeler damga vergisinden istisna tutulmuştur.
  • İİK’ya eklenen madde 111/a ile borçluya haczedilen malını, muhammen kıymetinin %90’ı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazlaysa bu miktar ile o mal için yapılan takip masraflarının toplamına karşılık satma hakkı tanınmıştır.
  • İİK’da başta madde 111, madde 114 ve madde 115 olmak üzere muhtelif maddelerde yapılan değişikliklerle hem taşınır hem de taşınmazların açık arttırma suretiyle cebri satışları elektronik ortamda yapılacaktır. İhaleye katılım için gerekli teminat tutarı, malın kıymetinin %20’sinden %10’una düşürülmüştür.
  • İİK madde 134’te yapılan değişikliklerle, cebri satışı yapılan taşınmazı kira sözleşmesi uyarınca veya başka bir sebeple kullanmakta olan kişiye, kira bedelini veya bilirkişi tarafından tespit edilecek kullanım bedelini icra dairesine yatırma emri gönderilebileceği düzenlenmiştir.
  • İİK madde 142/a’da yapılan değişiklik ile sıra cetveline itiraz ve şikâyet olmasa dahi sıra cetvelini tebliğ alan alacaklının süresiz teminat mektubu mukabilinde payına düşen meblağı tahsil etmesine olanak tanınmıştır.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.