Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 16 Aralık 2020 tarihinde, alenileştirilmeye ilişkin kamuoyu duyurusunu internet sayfasında yayınladı.

Kurum, ilgili kamuoyu duyurusunda; kişisel verilerin işlenme şartları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmiş olduğunu ve Kanun’un 5. maddesi kapsamında yer verilen işleme şartlarından biri de kişisel verinin, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” olduğunu belirtmiştir.

Bu çerçevede, kişisel verinin, aleni kabul edilebilmesi için öncelikle ait olduğu kişinin aleni olmasını istemesi, başka bir ifade ile bu yönde bir iradesinin var olması gerekir. Bu anlamda tek başına kişisel verinin kamuoyuna açık hale gelmesi, yeterli olmamakta; eylemin, ilgili kişinin iradesi ile de desteklenmesi gerekmektedir. Kişinin iradesi dışında bir sebeple kişisel verinin kamuoyuna açıklandığı durumlarda Kanun kapsamında bir alenileştirmeden söz etmek mümkün olmayacaktır.

Öte yandan, kişisel verinin alenileştirilmiş olarak kabul edilebilmesi için ilgili kişinin ne amaç ile kişisel verilerini alenileştirdiğinin de tespit edilmesi gerekmektedir. Nitekim alenileştirme eylemi, ilgili kişilerin, kişisel verilerini kamuoyu ile paylaşması amacı ile sınırlıdır.

Bu bağlamda, veri sorumlularının ilgili kişinin alenileştirme amacından farklı ya da bu amacı aşan şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaları, Kanun’a aykırılık oluşturacaktır.

Kurum’un örneğine göre, bir internet sitesi aracılığıyla aracını satışa çıkaran bir kişinin bu sitede paylaşmış olduğu iletişim bilgileri sadece aracı satın almak veya bu ilanla ilgili bilgi almak amacı ile kullanılabilecek olup, bunun dışında bir amaçla kullanılması Kanuna aykırılık teşkil edecektir.

Yine benzer şekilde ilgili kişilerin sosyal medya hesapları gibi mecralar üzerinden elde edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi vb. kişisel verilerinin veri sorumluları tarafından reklam amacıyla SMS/e-posta gönderilmesi suretiyle alenileştirme amacı dışında işlenmesi gibi faaliyetler Kanun’un 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendi kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Kurum, bu sebeple Kanun’un 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgili kişilerin alenileştirme iradesinin varlığı ve alenileştirme amacının tespit edilmesi ve her durumda Kanun’un 4. maddesinde yer alan Genel İlkelere uyum hususuna özen gösterilmesinin önem arz etmekte olduğunu belirtmiştir.

Kurum tarafından yapılan basın açıklamasının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.