Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik, 30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda aşağıdaki usul ve esaslar belirlendi:

Komiserlikten Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri

Görevi kabulden kaçınma talebi, görevlendirmenin öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içinde, görevlendirmeyi yapan mahkemeye verilecek dilekçeyle yapılır. Dilekçeye, kaçınma sebebi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir. Mahkeme dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda, talebin yerinde olmadığına karar verirse, komiser görevi kabulle yükümlüdür. Bu karara rağmen komiser görevden kaçınmaya devam ederse, mahkeme başka bir komiser görevlendirir.

Komiserlik Eğitimi

Temel eğitim, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir ve en az 36 ders saatinden oluşur. Temel eğitime katılmak zorunludur. Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaftır.

Komiserlik eğitimi Adalet Bakanlığı’nca izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilir.

Listeden Çıkarılma

Aşağıdaki hâllerde komiser, bölge kurulu tarafından listeden çıkarılır:

 •  Komiser tarafından talep edilmesi.
 •  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından komiserin bağımsız denetçi olma niteliğini kaybettiğinin bildirilmesi.
 • Komiserliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya listeye kayıt tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
 • Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak görevin kabul edilmemesi veya görevin bırakılması.
 • Görevin gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.
 • Yükümlülüklere aykırı davranılması.

Bölge kurulu başkanı veya görevlendirilen üye, yapacağı denetim ve inceleme sırasında komiser hakkındaki iddiaları ciddi bulursa komisere tebligat yaparak bir hafta içinde yazılı savunma yapmasını ister.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler:

 • Konkordato ön projesi.
 • Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
 • Alacaklı ve alacak listesi.
 • Karşılaştırma tablosu.
 • Makul güvence veren denetim raporu.

Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise sadece konkordato ön projesi, alacaklı ve alacak listesi ile uygun düştüğü ölçüde borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeleri konkordato talebine ekler.

Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse mahkeme, belge ve kayıtların eksiksiz olarak sunulması için borçluya makul bir süre verir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır.

Denetim

Borçlunun konkordato ön projesinde yer alan teklifinin gerçekleşeceği hususunda makul güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla denetim yapılır.

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.