Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranın Tespiti Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 2 Ocak 2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemler kapsamında alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin, sözleşmede özel bir hüküm bulunmadığı hallerde, uygulanacak olan faiz oranı %10,75 ve asgari giderim tutarı 150 TL olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmet tedariklerinde geç ödemenin sonuçları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. İlgili maddenin yedinci fıkrası, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her yıl ocak ayında ilan edeceğini öngörmüştür.

Bu bağlamda, Tebliğ uyarınca 2017 yılı için sözleşmede özel bir hüküm olmaması ve/veya ilgili hükümlerin geçersiz olması halinde, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan

  • geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının faiz oranı yıllık % 10,75,
  • alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 150 Türk Lirası olarak

tespit edilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.