Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 20.000 ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin alınan Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemiştir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre gerekli yatırımları yapmak için BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) görevlendirilmiştir.

17 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. Maddesine dayanılarak hazırlanan, EPDK’nın 6867-6 sayılı ve 19 Ocak 2017 tarihli kararı (“Karar”) 21 Ocak 2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karara göre, yeterlilik sağlayan ilçelerin tespiti için, BOTAŞ, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girdiği tarihteki merkez nüfusu 20.000 ve üzerinde olan ilçelerin listesini talep edecektir.

Bu listede yer alan ilçelerin doğal gaz dağıtım bölgeleri içinde yer alıp almadığının belirlenmesi amacıyla BOTAŞ tarafından EPDK’ya başvuruda bulunulacaktır.

BOTAŞ elde ettiği verilere göre, nihai incelemesi sonrasında teknik ve ekonomik değerlendirmesini içeren bir raporu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) onayına sunacak ve Bakanlık onayı ile yeterlilik sağlayan ilçeleri EPDK’ya bildirecektir.

Yeterlilik sağlayan ilçelerde doğal gaz dağıtım faaliyeti gösterecek olan tüzel kişi 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince EPDK tarafından belirlenecektir.

Yeterlilik sağlayan ilçelerde doğal gaz arzı sağlanması için gerekli olan yatırımın hızlandırılması amacıyla, imarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 30 km’nin altında olan ilçelerde şehir besleme hattı yatırımları BOTAŞ ile ilgili dağıtım şirketi tarafından müştereken yapılması esastır. İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 30 km ve üstünde olan ilçelerde ise şehir besleme hattı yatırımları BOTAŞ tarafından münferiden yapılacaktır.

Bununla beraber, dağıtım şirketlerinin talep etmesi ve EPDK’nın uygun bulması halinde, gerekli olan şehir besleme hattı yatırımı dağıtım şirketince münhasıran yapılabilir veya ilgili ilçenin doğal gaz arzı doğrudan dağıtım şebekesinden sağlanabilir.

EPDK Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.