Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“Kurum”) dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin tarifelerinin düzenlenmesinde; doğal gazın müşterilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulması, ekonomik verimlilik ve rekabet artışından sağlanan faydanın müşterilere yansıtılabilmesi amacıyla şebeke yatırım harcamalarına esas yatırımlar ve bu yatırımlara ilişkin harcamaların tespitine yönelik kurallar ile yatırım tavanına ilişkin ilkeler getirdi.

Kurum tarafından 9 Şubat 2017 tarihli toplantıda 6914 numaralı kararla getirilmiş Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”), 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 • Usul ve Esasların 6. Maddesi uyarınca şebeke yatırım harcamalarına esas harcamalar aşağıdaki gibidir:
  • Boru hattı yatırımları
  • Hat vana yatırımları
  • İstasyon yatırımları
  • Şehir besleme hattı yatırımları
  • Şehir hattı yatırımları
  • Münferit hat yatırımları
  • Sayaç Yatırımları
  • CNG ve LNG tesis yatırımları
  • Yatırım harcaması niteliğindeki diğer yatırımlar
 • Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilen yatırım harcamaları hesap planına uygun olarak kayıt altına alınır ve kur farkı, vade farkı, faiz gibi finansman giderleri ve KDV gibi vergilerden ayrı olarak hesaplanır.
 • Sayaçların teknik arıza haricinde ve Kurumdan izin alınmaksızın 20 yılını doldurmadan hurdaya ayrılması ya da Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca kaçak doğalgaz kullanımının tespit edilmesi nedeniyle sistemden çıkarılması durumunda, yeni sayaçlara ait bedeller tarife hesaplamalarında dikkate alınmaz.
 • Dağıtım şirketleri, ilgili tarife uygulama dönemi için yatırım tavanı tekliflerini kuruma sunar. Kurum, konu ile ilgili olarak dağıtım şirketine yazılı bildirimde bulunur ve söz konusu tekliflerin sunulması için süre verir. Dağıtım şirketleri tarafından sunulan yatırım tavanı teklifleri Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanır.
 • CNG ve LNG tesis yatırımları, Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Yatırımlar kapsamında değerlendirilir.
 • CNG ve LNG tesis yatırımları, mevzuat uyarınca, tesislerin yapılmasının uygun görüldüğü dağıtım bölgelerinde dağıtım şirketi tarafından yapılır.

Usul ve Esaslar’ın tam Türkçe metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.