Şirket kuruluşları ve sermaye artırımları sırasında Rekabet Kurumu payı olarak Rekabet Kurumu’nun banka hesabına yapılmakta olan ödemeler, ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilmeye başlanacaktır. Yeni uygulama, Rekabet Kurumu ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolün yürürlüğe girmesiyle geçerli olacaktır.

Söz konusu uygulamaya ilişkin esasları düzenleyen 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 31 Mart 2017 tarihli 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Rekabet Kurumu payı, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın %0.04’ü üzerinden hesaplanarak tahsil edilmektedir.

Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi veya Rekabet Kurumu payının fazla yatırılması sebebiyle ödeme iadesi talep edileceği hâllerde ise aşağıdaki yollar izlenecektir:

  • Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, noter tasdikli sarfı nazar kararı ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün tescilin yapılmadığına dair düzenleyeceği belge ile Rekabet Kurumu’na başvuru yapılacaktır.
  • Ödemenin fazla yapılması halinde ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden iadeye konu olacak miktarın tespitinin talep edilmesi gerekmektedir. Başvurular, bu yazı ve makbuz örneği ile birlikte Rekabet Kurumu’na hitaben yapılacaktır.

Bununla birlikte, Rekabet Kurumu ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolün yürürlüğe gireceği tarihe kadar Tebliğ uygulama alanı bulmayacaktır. Söz konusu ara dönemde, yürürlükten kaldırılan 1 Ekim 2004 tarihli ve 25600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar ile 5 Ekim 2010 tarihli ve 27720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.