Türkiye’de tesis yaptırılması ve var olan tesislerin yenilenmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı sözleşmeleri kapsamında yüklenicinin performansının denetlenmesine dair hükümler açıklayıcı hale getirildi. Kanunun mülga hükmünde yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın yüklenicinin performansına ilişkin bir denetim sistemi kurabileceğine değinilmiş, ancak sistemin ana hatları ortaya konulmamıştı. Buna bağlı olarak getirilen değişiklik aracılığıyla denetçinin yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeler sayılmıştır.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 sayılı Kanun (“Değişiklik Kanunu”), 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Değişiklik Kanunu 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun’da değişiklikler yapmıştır.

Yetkili denetçinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde karşılaşacağı bazı yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu yaptırımlar içerisinde (ihale dokümanında belirlenmiş olan) gecikme cezası uygulanması, kesin teminatların gelir kaydedilmesi ve bildirime gerek olmaksızın sözleşmenin feshedilmesi yer almaktadır.

Yetkili denetçi hazırladığı raporlardaki yanlış ve yanıltıcı hususlar sebebiyle idare ve üçüncü kişiler üzerinde meydana gelebilecek zararlardan sorumludur. Denetçiler aynı zamanda gerçekleştirdikleri denetim faaliyetine ilişkin olarak idareye sunacakları denetim raporlarının (bilgi, belge, tablo ve raporlar dahil olmak üzere) mevzuat ve sözleşmeye uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Denetçinin bu anlamda sorumluluğu on beş yıl olarak belirlenmiştir.

Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.