Daha önce sistemimizde herhangi bir düzenleme bulmamış olan kitlesel fonlama, yasa koyucunun bu yöndeki çalışmalarını tamamlamasının ardından ilk defa Türk hukuk sistemi içinde düzenlendi. Daha önce burada da üzerinde durulduğu üzere yeni rejim kitlesel fonlama ile ilgili çeşitli tanımlamalar, kitle fonlaması şartları ve kamu kurumlarının rolleri gibi hususları düzenliyor.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki (“SerPK”) kitlesel fonlama düzenlemeleri aşağıdaki şekildedir:

 • Kitle fonlaması; bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen esaslar dahilinde SerPK’nın yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması olarak tanımlanmıştır.
 • Belirtmek gerekir ki normal şartlarda SerPK düzenlemelerine göre pay sahibi 500’ü geçen anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır ve dolayısıyla bu şirketler halka açık şirketler için öngörülen yükümlülüklere uymak durumundadır. Ancak SerPK ile bu hükme bir istisna getirilmiştir ve kitle fonlaması suretiyle halktan fon toplayan ortaklıkların pay sahibi sayıları 500’ü geçse de paylarının halka arz olunmuş sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
 • SerPK’ya göre; kitle fonlama platformları ancak Kurul’un izni ile kurulan ve faaliyete geçen, yalnız elektronik ortamda işlemlerini yürüten platformlardır.
 • Kitlesel fonlama platformlarının işleyiş esaslarının SPK tarafından çıkarılacak tebliğler ile düzenleneceği ve bu tebliğlerin genel olarak şu hususlarda hükümler getireceği öngörülüyor:
  • Kitlesel fonlama platformlarının kuruluşu,
  • Kitlesel fonlama platformlarının ortakları ve çalışanları,
  • Kitlesel fonlama platformlarının pay devirleri,
  • Her bir fon sağlayıcısının proje yahut girişim şirketine sağlayabileceği azami tutar,
  • Her bir proje sahibi yahut girişim şirketi tarafından toplanabilecek fonun azami tutarı.
 • Kitlesel fonlama platformunun hukuka aykırı faaliyetlerde ve işlemlerde bulunması halinde Kurul tedbir almaya ve vermiş olduğu izni iptal etmeye yetkili kılınmıştır.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kurul’un talebi üzerine Kurul’dan izin almaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplayan veya Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığı ile yurtdışında kaldıraçlı işlem hükümlerine tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığı tespit edilen kişilerin ilgili internet sitelerine erişimini engelleyebilecektir.

Kitlesel fonlamayı Sermaye Piyasası Kanunu sistemine alan düzenleme, 5 Aralık 2017’de 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 107 ile 111. maddelerinde yer almaktadır. Tam metni görmek için lütfen linkte bulunan Kanun’un 107-111. maddelerini inceleyiniz.