5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“5651 sayılı Kanun”) 31 Temmuz 2020 ‘de yayımlanan 31262 sayılı Resmî Gazete ile değişiklikler yapılmış olup; ilgili değişiklik sonucu sosyal ağ ağlayıcılar ile ilgili düzenlemeler 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşbu değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde 18 Ağustos 2020 tarih ve 93 sayılı MA | Gazette’de paylaşmış olduğumuz yazımızdan ulaşabilirsiniz.

2 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum” veya “BTK”), Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı (“Kurul Kararı”) ile sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri ve buna ilişkin usul ve esaslar detaylı bir şekilde belirlenmiştir.

Temsilcilere Yönelik Hükümler

TEMSİLCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5651 sayılı Kanun uyarınca yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar; kamu kurumları ve/veya kişiler tarafından gönderilecek tebligat, bildirim veya talepleri almaya yetkili olacaktır. Söz konusu tebligat, bildirim veya taleplerin cevaplandırılması ve yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle ve bu kişiyi Kurum’a bildirmekle yükümlüdür. Kurul Kararı ile Türkiye’de Türk mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişi de yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi olabilecektir.

İşbu Kurul Kararı ile BTK, 5651 sayılı Kanun uyarınca atanması zaruri tutulan temsilci ve/veya temsilcilerin görevlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir;

  • Kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi,
  • Kişiler tarafından 5651 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması,
  • Raporlama yükümlülüğün yerine getirilmesi,
  • Sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • 5651 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yükümlülüğün yerine getirilmesidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİNE YER VERME VE KURUMA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

5651 sayılı Kanun ile getirilen sosyal ağ sağlayıcıların, temsilcinin bilgilerine ayrıca internet sitelerinde kolayca erişim sağlanacak şekilde yer vermeleri yükümlülüğü Kurul Kararı ile genişletilmiştir. Sosyal ağ sağlayıcı temsilci veya temsilcilerin Türkiye’deki tebligat adresi ile e-posta adresine ilişkin bilgilerine ilgili sosyal ağ sağlayıcıya ait internet sitesinde yer vermesine hükmetmiştir. Temsilci veya temsilcilerin iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda internet sitesinde yayımlanan bilgiler güncellenmelidir

Sosyal ağ sağlayıcıları, atadığı temsilci veya temsilcilerin kimlik, unvan ve iletişim bilgilerini Kurum’a bildirmek ve işbu bilgilerde değişik olması halinde Kurum’u en geç 24 saat içinde haberdar etmekle yükümlüdür.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

5651 sayılı Kanun, temsilci atama ve Kurum’u bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara beş kademeli bir yaptırım sistemi öngörmüştü. Kurul Kararı ile söz konusu yaptırımlar aynı şekilde düzenlenmiştir.

Diğer Yükümlülükler

İÇERİK KALDIRMA TALEPLERİNE CEVAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5651 sayılı Kanun’da düzenlenen yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği düzenlemeleri uyarınca kişilerden gelen içerik kaldırma taleplerine en geç 48 saat içerisinde cevap vermekle yükümlülüğü Kurul Kararı ile detaylandırılmıştır. Kişiler sosyal ağ sağlayıcıya başvurularını Türkçe yapabilirler ve bu başvurular Türkçe cevaplandırılır.

Kurum başvuranın şikâyeti üzerine sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüğü yerine getirip getirmediğini raporlama dönemlerinde topluca aşağıdaki hususları dikkate alarak inceleyerek; 5651 sayılı Kanun’da da düzenlediği üzere cevap verme yükümlülüğün yerine getirilmeyen sosyal ağ sağlayıcıları için idari para cezasına hükmedebilecektir.

Söz konusu hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Yükümlülüğünü yerine getirmek için gerekli sistemleri kurmaması,
  • Belirli kişilere veya kurumlara düzenli olarak olumsuz cevap vermesi,
  • Sürelere sistematik olarak aykırı davranması,
  • Başvurulara verilen olumsuz cevapların gerekçesiz olması.

RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatiksel ve kategorik bilgileri içeren sosyal ağ sağlayıcıları tarafından hazırlanan raporlar kişisel verilerden arındırılmak suretiyle kendi internet sitesinde yayınlanacaktır. Bu yükümlülüğün uygulanmasında raporların hazırlanma ve internet sitesinde yayınlanma usulü ile Kurum’a bildirime ilişkin hususlar Kurum tarafından belirlenerek bildirilecektir.

KULLANICI VERİLERİNİN TÜRKİYE’DE BARINDIRILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, temel kullanıcı bilgileri ile Kurum tarafından bildirilecek hususlara ilişkin Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde öncelikli olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlülerdir. Sosyal ağ sağlayıcıları, alınan tedbirlere ilişkin olarak her raporlama döneminde Kurum tarafından bildirilen hususları da kapsayacak şekilde Kuruma bilgi verecektir. Ancak söz konusu yükümlülüğe aykırılık olması halinde cezai yaptırım düzenlenmemiştir.

Kapsam Dışı Değerlendirme

Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’den günlük erişimi bir milyonun altında olması halinde, kapsam dışında olduğuna dair Kurum’a talepte bulunabilir. Teknik değerlendirme sonucunda uygun görülürse Kurum sosyal ağ sağlayıcıya kapsam dışında olduğunu bildirir. Kurum, Türkiye’de günlük erişiminin bir milyondan fazla olduğunu tespit ederse yeniden kapsamda olduğuna ilişkin bildirimde bulunur.

Kurul Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.