26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile vergi hukukuna ilişkin bazı düzenlemeler getirildi.

Torba Kanun’un 2. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (“GVK”) mükerrer madde 20/B olarak eklenen düzenleme uyarınca;  1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere (i) internetteki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile (ii) akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu. Mükelleflerin başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel teşkil etmeyecek.

İlgili madde kapsamında, istisnadan yararlanılabilmesi için ilgililerin aşağıdaki iki şartı yerine getirmesi gerekmektedir:

  • Türkiye’dekibankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi;
  • Söz konusu kazançların toplamının GVK madde 103’te yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması. Bu tutar 2021 yılı için 650.000 TL’dir.

Bankalar, mükelleflerin ilgili madde kapsamında açtıkları banka hesaplarına aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihinde %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve GVK madde 98 ve madde 119 esasları çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlendirildi.  İlgili tutar üzerinden GVK madde 94 uyarınca ayrıca tevkifat yapılmayacağı düzenlendi.

Yukarıdaki şartlardan her ikisini birlikte taşımayanların ise istisnadan faydalanamayacakları öngörüldü. Buna göre, kazançları yukarıda belirlenen toplam sınırı aşanlar ile ilgili faaliyetlere ilişkin tüm gelirlerini Türkiye’deki bankalarda açtıkları hesaptan tahsil etmeyenler istisna dışında kabul edilecektir.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

Cumhurbaşkanı, ilgili maddede düzenlenen tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmek ve bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmek üzere yetkilendirilmiştir. Yine, söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar henüz yürürlüğe girmemiş olup, ikincil düzenlemelerin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

Torba Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.