Türk Gıda Kodeksi’nin, Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklikler yapılmaya devam ediliyor. Yapılan son değişiklik ile distile alkollü içkilerin tekniğine uygun hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi usulleri yanında piyasaya arzı ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Sektörün aktörlerine yeni düzenlemeler ile uygun hale gelmeleri için 31 Aralık 2017’ye kadar süre tanındı.

2016/55 No.lu Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği 21 Mart 2017 tarih ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler ve önemli noktalar aşağıdaki gibidir;

 • Tebliğ kapsamı dışında kalan alkollü içkilerin sunumu ve etiketlenmesinde kategori isimleri ve belirtilen coğrafi işaretleri işaret edecek şekilde aşağıdaki ifadeler (ve benzeri) kullanılamaz.
  • “Benzer”
  • “Tip”
  • “Stil”
  • “Gibi”
  • “Orada üretildiği tarzda”
  • “Patent”
  • “Aroma”.
 • Bir ürünün tebliğde belirtilen birden fazla distile alkollü içki kategorisi tanımına karşılık gelmesi halinde o ürün bu kategori isimlerinden bir veya birden fazlası altında satılabilir.
 • Kullanılan hammaddenin koku ve tadını muhafaza eden ürünlere alkol ilave edilmişse sahip oldukları ürün adını taşıyamazlar.
 • Maserasyon ve distilasyon ile üretilen ürünlerin etiketlenmesinde ve sunumunda “maserasyon ve distilasyonla üretilmiştir” ifadesine, “meyve alkola içkisi” ifadesi ile birlikte aynı yazı karakterinde, punto büyüklüğünde, renkte ve aynı görüş alanında yer verilir. Ambalajın şişe olması durumunda bu ifade ön etikette yer alır.
 • Distile alkollü içkilerden rom, viski, tahıl distilat içkisi, kanyak, üzüm cibresi distilat içkisi, kuru üzüm distilat içkisi, cider distilat içkisi, cider brendi, perry distilat içkisi, meyve distilat içkisi ve brendinin bu tebliğde tanımlanan veya tanımlanmayan bir veya birden fazla distile alkollü içki ile karıştırılması ve/veya bir ya da daha fazla tarımsal distilatlarla karıştırılması durumunda; satış tanımı olan “Distile Alkollü İçki Karışımı” ifadesine açıkça görülebilir bir şekilde, ürün ismi ile aynı yüzde, etiketin göze çarpan bir bölümünde yer verilir. Bu bentte bahsedilen ifadeler aynı karakter ve renklerde olmalıdır, kullanılan punto büyüklüğü satış tanımında kullanılan punto büyüklüğünün yarısından daha büyük olamaz.
 • Distile alkollü içkilerin, üretim sürecinde elde edilen dışında alkol içermesi halinde kategori isimleri ile birleşik şekilde kullanılamaz. Bu alkolün orijini ve tarımsal alkol türü “tarımsal alkol” ifadesi ile birlikte etikette yer alır. Bu hüküm AB üyesi ülkelerde üretilen “kuru erik brendi”, “portakal brendi”, “kayısı brendi”, “kiraz brendi” ve “solbaerrom” likörleri için uygulanmaz.
 • Hiçbir ticaret markası, marka ismi veya ürünün içeriğini yansıtmayan özel ad bir distile alkollü içkinin satış tanımının yerine geçemez.
 • Belirli şartları sağlayan meyve likörlerinde meyve adı ile birlikte “geneleksel likör” ifadesi kullanılabilir.
 • Tebliğ kapsamında belirtilen kategoriler ve coğrafi işaretler distile alkollü içkiler dışındaki herhangi bir içeceği tanımlamak ve sunmak için kullanılamaz.
 • Rakı etiketinde enerji ve besin öğelerinin varlığı veya yokluğu belirtilemez.
 • Bu tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri için 31.12.2017 tarihine kadar uyum mühleti verilmiştir. Tebliğe aykırı davrananlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı da belirtilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.