Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) ulusal doğalgaz iletim işleyişinin belirli şartlarında değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler Gün Sonu Ticareti süre sınırlamalarına, tedarikçinin kapasite devrine veya değişikliklerine ilişkin bildirimlere ve aynı zamanda bir tedarikçinin veya ihracatçı şirketin lisansının yürürlükten kalkması halinde Standart Taşıma Sözleşmeleri düzenlemelerine uygulanmaktadır.

6646 sayılı Kurul kararı (“Karar”) 7 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı ve 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Artık BOTAŞ Ana Çıkış Noktası ve Tali Çıkış Noktasında çekilmesi öngörülen günlük minimum doğal gaz miktarından ibaret olan Gaz Kullanım Eşiklerini yayımlayacaktır.
  • BOTAŞ ile Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış bir tedarikçi veya ihracatçı şirketin (“Taşıtan”) herhangi bir sebeple lisansının yürürlükten kalkması halinde, Standart Taşıma Sözleşmesi kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün kalmaması koşuluyla Standart Taşıma Sözleşmesi sonlandırılacak ve Kesin Teminat Mektubu Taşıtana iade edilecektir.
  • Dağıtım Şebekesinin İletim Şebekesine bağlanmasına ilişkin yatırımların maliyeti, tümüyle BOTAŞ tarafından yahut ilgili Dağıtım Şirketi ile BOTAŞ tarafından müştereken karşılanabilecektir.
  • Artık kapasite devri ve tedarikçi değişimine ile ilgili BOTAŞ’a bildirim yapılması için aşağıdaki süre sınırlamaları uygulanacaktır:
    • Devrin veya aktarımın öngörüldüğü aydan bir önceki ayın 20’sine kadar Taşıtanlar tarafından BOTAŞ’a bildirilmesi gereklidir.
    • BOTAŞ, devrin veya aktarımın öngörüldüğü aydan önceki ayın 25’ine kadar taleplere yanıt verir. BOTAŞ devir ve aktarım talepleri için başvuru tarihi sonrası üç gün içerisinde cevap verir.
  • Taşıtanlar, her ayın sondan bir önceki günü için o günden sonraki beşinci gün saat 12:00’a kadar, son günü için o günden sonraki dördüncü gün saat 12:00’a kadar, kendi aralarında Gün Sonu Ticareti yapabilecekler ve anlaşmaya varılan miktarları BOTAŞ’a bildireceklerdir.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.