Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (“Karar”), 9 Kasım 2016 tarihli ve 29883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar kapsamında şirketin denetim gerekliliklerine, faaliyetlerinin kamuya duyurulmasına, yönetim haklarına, varlıkların idaresine ve tesciline ilişkin detaylar ve varlıkların kullanımına ilişkin bazı sınırlamalar belirlenmiştir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Yönetim Şirketi”) yasal altyapısı 23 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6741 sayılı Kanun ile kurulmuştur (daha fazla bilgi).

Karar’da, Yönetim Şirketi’nin ana faaliyet konusu, proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, yerli ve yabancı ortaklıklar kurma dâhil faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Türk Varlık Fonu’nun (“Varlık Fonu”) ve alt fonların kurulması ve yönetimi olarak ifade edilmiştir.

Karar’da dikkat çeken noktalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:

  • Varlık Fonu’nun mal varlığı ve Yönetim Şirketi’ne yönetilmek üzere devredilen varlık ve haklar, Yönetim Şirketi’nin mal varlığından ayrı olacaktır.
  • Varlık Fonu, kendisine devredilen varlık ve haklar ile Yönetim Şirketi’nin gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda elde edilen tescile tabi sair değerlerin ilgili sicillere Varlık Fonu adına kaydı amacıyla sınırlı olmak üzere, tüzel kişiliğe sahip kabul edilecektir.
  • Varlık Fonu’nun mal varlığı, Varlık Fonu ve alt fonların yetkili olduğu faaliyetler kapsamındaki iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemeyecek, rehnedilemeyecek, tasarruf edilemeyecek ve (kamu alacaklarının tahsili amacıyla dahi) haczedilemeyecek, ihtiyati tedbire konu olamayacak ve iflas masasına dâhil edilemeyecektir.
  • Varlık Fonu, ilgili mevzuat kapsamında öngörülen izin ve onaylar aranmaksızın, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından finansman ve kaynak sağlayabilecektir.
  • Finansman sağlamak amaçlı olarak, Varlık Fonu portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilecektir.
  • Fon portföyündeki varlıkların idari ve mali hakları, Yönetim Şirketi tarafından kullanılacaktır. Ancak, bu haklar portföy yönetmesi için ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş ve Varlık Fonu’na fon/portföy yönetim sözleşmesi kapsamında hizmet sağlayan kuruluşlarca da kullanılabilecektir.
  • Fon varlıkları, iç tüzük ve fon kuruluş belgesinde izin verilmek suretiyle alt fon bazında yurt içinde veya yurt dışında yetkili bir portföy saklayıcısında saklanabilecektir.
  • Yönetim Şirketi gayrimenkuller, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş gayrimenkul değerleme şirketlerinden faydalanabilecektir.
  • Yönetim Şirketi’nin kendisinin, kuracağı diğer şirketlerin ve Varlık Fonu’nun ve bünyesinde kurulacak alt fonların finansal raporları, sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar tarafından denetlenecektir.
  • Yönetim Şirketi’ne ve Varlık Fonu’na ait yıllık faaliyet raporları, Yönetim Şirketi’nin internet sitesinde ilân edilerek kamuya duyurulacaktır.

Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.