Anayasa Mahkemesi; iş akdi feshedilen başvurucunun işe iade istemiyle açtığı davada ilk derece mahkemesi tarafından, inceleme yetkisinin Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nda (“OHAL Komisyonu”) olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın, mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir.

Başvuruya konu olayda, başvurucu, Gazi Üniversitesi’nde alt işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle çalışmaktayken, Rektörlük tarafından 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (“667 sayılı KHK”) uyarınca iş akdinin feshedilmesi istenmiş ve işveren, başvurucunun iş akdini feshetmiştir.

Başvurucu bunun üzerine, asıl işveren ve alt işveren aleyhine iş akdinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedildiği iddiasıyla işe iade istemiyle dava açmıştır. İlk derece mahkemesi,

  • Başvurucunun iş sözleşmesinin 667 sayılı KHK hükümlerine dayalı olarak feshedildiğine,
  • Davayı inceleme yetkisinin OHAL Komisyonu’na ait olduğu gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına,
  • Dosyanın OHAL Komisyonu’na gönderilmesine

kesin olarak karar vermiştir.

Başvurucu, bu kez, verilen kararın mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi; işçi ve işveren arasındaki iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme görevi verilen ilk derece mahkemesinin OHAL Komisyonu’nu işaret ederek, uyuşmazlığın esası hakkında inceleme yapmadan yargılamayı sona erdirmesini bariz bir yorum hatası olarak değerlendirmiştir. Yargılama sonucunda verilen kararın kanunilik unsurunu taşımadığına, bu durumun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlalini teşkil ettiğine hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 29 Ocak 2019 tarihli ve 30670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 9 Ocak 2019 tarihli ve 2017/26326 başvuru sayılı kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.