İçeriğe Geç

Teminatlar, bir varlık ile teminat altına alınmış borçların çeşitli alt kategorileri, kefalet ve garanti hususları Moroğlu Arseven’in uzmanlık alanları arasında yer alır. Kredi alanlara, verenlere, ortaklaşa kredi veren kurumlara ve ilgili taraflara, finansman ve teminat zincirinin her basamağında; yenilikçi ve olağan dışı sermaye işlemlerine yönelik danışmanlık sağlanır.

Moroğlu Arseven; bu alandaki çalışmalarında, hukuki sorunlara geniş bir çerçeveden yaklaşır ve özellikle risk tahsisine ve stratejik ticari durumlara odaklanır. Tüm bu etkenlerle, her bir müvekkilin uzun vadeli amaçlarına yönelik; finansman, kefalet ve garanti danışmanlığı yapılır.

Moroğlu Arseven; fazlaca dikkat, yaratıcılık ve sınırlar ötesi uzmanlık gerektiren karmaşık finansal işlemler ile mücadelede son derece deneyimlidir. Bu deneyimden; bankalar, finansal kuruluşlar, kredi verenler, üreticiler, kredi alanlar ve ihracat kredisi kuruluşları yararlanmaktadır.

Teminat altına alınmış finansman danışmanlığı; yüksek mali tutarların söz konusu olduğu, uluslararası ilişkiler ve birden çok tarafla muhatap olunan bir çalışma sürecini gerektirir. Bu çerçevede Moroğlu Arseven; müvekkillerle işlemler süresince birlikte çalışır ve onlara detaylı hukuki incelemelerden (=due diligence) ve ön protokol müzakerelerinden kefalet, garanti ve teminat yapılarının belgelendirilmesine, işlemlerin yürütülmesine ve kapanış sonrası işlemlerinin yapılmasına kadar destek verir. Aynı zamanda; yeniden finansman, borcu yeniden yapılandırma, karmaşık alacaklılar arası uyuşmazlıklar, kredilerin talep edilme süreçleri ve iflas hâllerinde varlıkların geri alınması gibi işlem sonrası sorunlara yönelik olarak da danışmanlık verilir.

Moroğlu Arseven müvekkillere; uluslararası finansman yapılarının ve belgelerinin Türkiye’deki yasal düzenlemelere ve kendine özgü dinamiklere uygun hâle getirilmesi konularında yardımcı olur. Bu kapsamdaki küresel yaklaşımların Türkiye mevzuatı ve yasal gereklilikleri ile uyumluluğunu sağlayabilmek için, ciddi değişikliklerin veya karşılaştırmalı analizlerin yapılması ve aynı anda müvekkillerin hedeflenen risk tahsisi ve ticari amaçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Moroğlu Arseven; büyük bankalara ve finansal kuruluşlara yerel finansman ve teminatlara yönelik danışmanlık vererek, onların Türkiye’deki faaliyet ve ticari stratejilerini yönetmelerine yardımcı olur. Finansman ve teminat sözleşmelerine ilişkin engin deneyimiyle; iktisap finansmanına ilişkin bilgi birikimini; birleşme, devralma veya ortak girişim projelerine entegre eder.

Moroğlu Arseven; deneyimi ve “çok branşlı” çalışma prensibiyle, olası sorunları önceden tespit eder ve bu da müvekkiller için uyuşmazlıkların, risklerin ve gereksiz masrafların en aza indirilmesi anlamına gelir.

Ticari finansman

Moroğlu Arseven; işlemlerin farklı taraflarında yer alan özel hukuk tüzel kişilere ve kurumsal kuruluşlara, kredi veren ve alanlara, garantörlere; ticari finansman, işletme sermayesi finansmanı ve köprü finansmanı işlemlerine yönelik danışmanlık verir. Bu işlemler geleneksel günlük ticari ödünç ve kredi mektupları verilmesinden, borç servisleri ve döner kredi araçlarından, karmaşık menkul kıymetleştirme ve türevlerini içeren işlemlere kadar geniş bir skalada yer alır. Verilen destek; teminatlı ve teminatsız banka kredilerinin, tahsisli satışların, yabancı teminatların, borç ve kredi olanaklarının risk ve vergilendirmeye yönelik ve de yapısal yönlerini içermektedir

Moroğlu Arseven’in, alanında yetkin, şirketler hukuku ve uyuşmazlık çözümü ekipleri ortak bir çalışmayla; ticari finansman müvekkillerinin ticari finansman işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek gereksiz masraf ve uyuşmazlıklardan kaçınmalarını sağlar.

Devralmalar ve kaldıraçlı finansman

Moroğlu Arseven; bu alandaki engin deneyimine dayanarak; devralma, sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi ve kaldıraçlı satın alma işlemlerinde müvekkillere danışmanlık verir ve çok katmanlı, sınırlar ötesi projelerde yardımcı olur. Yine bu kapsamda; yerli, yabancı ve çok uluslu müvekkillere; ara finansman, yüksek getirili finansman ve köprü finansmanı, diğer borç imkanları, çeşitli ana para borçları ve ikinci derecedeki borçlarla ilgili sorunlara yönelik danışmanlık verilir.

Moroğlu Arseven’in bu alanda danışmanlık verdiği müvekkiller genellikle; kaldıraçlı satın alma, halka açık olmayan şirketlerin devralınması, kamudan özel sektöre satış ve çıkış finansmanı alanlarında faaliyet gösterirler. Bir işlemvarlık finansmanı, hisse senedi alımı, birleşme veya ihale şeklinde gerçekleştirilebilir. Moroğlu Arseven;  bu işlem yapılandırmalarının tümünde, finansman alımı kapsamında doğabilecek sorunlara çözüm üretir ve müvekkilin ihtiyacına en iyi cevap veren hukuki yapıları oluşturur.

Varlık finansmanı

Moroğlu Arseven; karmaşık varlık portföylerinin stratejik finansmanı ve elden çıkarılması durumunda uygulanan, klasik ve yenilikçi varlık finansmanı teknikleri konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Sektörler hakkındaki yoğun bilgi birikimiyle, her bir sektörün ve varlık tipinin kendine has dinamiklerinden yararlanır ve bunları yönetir. Bu durum Moroğlu Arseven’e müvekkilleri için; sektöre özel riskleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları en aza indirme olanağı verir.

Moroğlu Arseven’in; varlık finansmanı alanındaki deneyimi; havacılık, demiryolu, madencilik teçhizatları, deniz araçları, kara taşıtları, inşaat araçları, telekomünikasyon ve enerji altyapılarını konu alan işlemleri içermektedir. Ek olarak, endüstriyel faaliyetler ve üretim çalışmaları çerçevesinde; fabrika, teçhizat ve tesisler ile ilgili işlemler de bu alandaki deneyimin kapsamındadır.

Ticaret ve emtia finansmanı

Moroğlu Arseven; müvekkillere, ticaret ve emtia finansmanı ve yapılandırılmış finansman ürünlerine ilişkin yol gösterir, ilgili riskleri en aza indirerek müvekkillerin esas faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlar. Müvekkiller arasında; kredi verenler, kredi alanlar, tacirler, borsacılar, ticaret finansmanı bankaları, ihracat kredisi kuruluşları sigortacılar ve nakliyeciler yer alır. Bu müvekkiller maden ve benzeri doğal kaynaklar, tarımsal ürünler ve hayvancılık ürünleri, hammadde, petrol, enerji gibi emtialara yönelik faaliyet gösterir, vadeli emtia işlemleri ve türev işlemler yaparlar.

Uluslararası ticaret finansmanı piyasaları; değişen döviz kurlarından, emtia fiyatlarından ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarların büyümesinden etkilenerek sürekli değişkenlik göstermektedir. Ticaret finansmanı piyasaları, karmaşıktır ve birden fazla ülkenin hukuk sisteminin etki alanındadır. Ayrıca çakışan yasalar ve icra takipleri ile de karşı karşıyadır. Müvekkillerin bu belirsiz ortamlarda karşılaşabileceği hukuki, uygulamaya yönelik, ticari ve işlevsel sorunların çözümü Moroğlu Arseven’in uzmanlık alanına girer.

Moroğlu Arseven emtia özelinde detaylı risk değerlendirmeleri, hukuki incelemeler yapar ve risk azaltma düzenlemelerini müzakere eder. Ticaret finansmanı alanındaki danışmanlık kapsamında; kambiyo senetleri, senede bağlı krediler, garantiler, sigorta, ihracat öncesi ve sonrası finansman, tedarik zinciri, ihracat faktöringi ve kredi tabanı tesisleri yer alır. Ticaret finansmanı alanında sunulan çözümler, müvekkilin faaliyet alanındaki uzmanlar ve Moroğlu Arseven uyuşmazlık ekibinin, uluslararası ticaret düzenlemelerindeki bilgi birikimiyle üretilir.

İLGİLİ AVUKATLAR