Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 Kasım 2015 tarihinde Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Tarifelerinde Esas Alınacak Verimlilik Parametrelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları (“Usul ve Esaslar”) kabul ederek yayınlanmasına karar vermiştir. Bu düzenlemenin amacı elektrik dağıtım şirketlerinin tarife hesaplamalarında dikkate alınacak parametrelerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Usul ve Esaslar, yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Usul ve Esasların 4. maddesinde verimlilik modeli ve kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Tarife hesaplamalarına esas verimlilik seviyelerinin hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi yöntemi kullanılır.
  •  Verimlilik Seviyeleri, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümleri kapsamında verimlilik parametresinin uygulandığı işletme gideri kalemlerinin tebliğ hükümlerine göre analiz edilmiş tutarları kullanılarak hesaplanır.
  • Elektrik dağıtım şirketlerinin verimlilik modelinden hareketle belirlenen hedef verimlilik seviyelerine ulaşabilmeleri için verimlilik hesaplamalarında öngörülen süre 5 yıldan kısa, 10 yıldan uzun olamaz.

Usul ve Esaslar’ın 5. maddesinde ise, “Verimlilik Modelinde Kullanılacak Parametreler’ den bahsedilmiştir. Buna göre:

  • Verimlilik modelinde, işletme giderleri hesaplamalarına ilişkin baz işletme giderleri, baz işletme giderlerinin esas alındığı dönemdeki hat uzunluğu, trafo kapasitesi, trafo sayısı, dağıtım sistemine giren enerji miktarı, puant talep, coğrafi alan, dağıtıma esas abone sayısı vb. uygun değişkenler kullanılır. Baz işletme giderleri içerisinde, Tebliğ kapsamında kontrol edilemeyen işletme gideri olarak belirtilen giderlere yer verilmez.
  • Verimlilik modelinde, kullanıcı yoğunluğu (kullanıcı/km2), mesken tüketici tüketim oranı, sosyoekonomik gelişmişlik endeksi, gerçekleşen kayıp enerji oranı gibi değişkenler çevresel faktör olarak kullanılabilir.
  • Verimlilik parametrelerinin hesaplanmasında esas alınacak modelde kullanılacak parametreler ve çevresel faktörler, belirli hata payı kriterlerine göre yapılacak anlamlılık testleriyle belirlenir. Anlamlılık testini geçemeyen değişkenlere, nihai modelde yer verilmez.

Verimlilik hesaplamalarında esas alınacak veriler, Usul ve Esasların 6. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;

  • Verimlilik parametrelerinin hesaplanmasında kullanılacak veriler, dağıtım şirketleri tarafından istenilen formatta sunulur.
  •  Kurum sunulan verileri inceler ve tespit ettiği tutarsızlıkları şirketin geçmiş yıl verileri ve/veya diğer şirketlerin verileri ile karşılaştırarak düzeltir.

Usul ve esasların tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.