Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Diş Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29 Kasım 2015 tarihli ve 29547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklikten önce yasak olan tütün tohumunun ihracatına belirli koşullar altında izin verilmiş ve tütün mamulü üreticilerine bazı konularda kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değiştirilen başlıca hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Tütün tohumu ihracat yasağı kaldırılmıştır. Tütün tohumunun ihracı ile ithali, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum“) uygun görüşüne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın

(“Bakanlık“) iznine bağlanmıştır. Tohum ihracatının yapılmasından sonra ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler, tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından üç ay içinde Kurum’a gönderilmelidir.

 • Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alınan ancak ihracatı henüz kesinleşmemiş tütünler ile Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alındığı halde ihracından vazgeçilen tütünler, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, Temmuz ve Ocak aylarında Kurum’a bildirilmelidir.
 • Ambalaj değişikliği planlanan tütünler bakımından da yeniden işlenecek olan tütünler için mevcut olan Kurum’dan izin alınma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Ticarete konu olmayacağına karar verilerek imha edilmek istenen işlenmemiş ve/veya işlenmiş tütünlerin imha edilmesi için Kurum’dan izin alma şartı getirilmiştir.
 • Tütün mamulü üreticilerine, Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi alınan tütünlerle ilgili olarak bazı hususlarda bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu hususların kaydının şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara uygun olmalıdır. Söz konusu kayıtların Haziran ve Aralık aylarında Kurum’a bildirilmesi zorunludur. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilir:
  • İthalatı sonuçlanan tütünlerle ilgili bilgiler
  • Kısmen veya tamamen rejim değişikliğine tâbi tutulan tütünlerle ilgili bilgiler
  • İthalatı kısmen veya tamamen yapılamayan tütünlerle ilgili bilgiler
  • İthalatı iptal edilen tütünlerle ilgili bilgiler
  • Üretimde kullanılan tütünlerle ilgili bilgiler
  • İthal edilen tütünlerden, yurt içine ve yurt dışına satışı yapılan tütünlerle ilgili bilgiler.
  • Bu çerçevede, kayıt tutma ve bildirim yükümlülüğünün kapsamı genişletilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.