7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 31516 sayılı ve 19 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”)’nun uygulamasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve özellikle konkordato sürecinin daha etkili hâle getirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda; getirilen düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir:

  • İİK madde 241/3’te yapılan değişiklik ile “ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılır” ifadesi eklendi. Eski düzenlemede bütün olarak paraya çevrilebilecek unsurlar yalnızca mal ve haklar iken, yeni düzenleme ile bu kapsama mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler de eklendi ve işletmenin devamlılığı ile ekonomiye olan katkısının gözetilmesi amaçlandı.
  • İİK madde 295’te yapılan ekleme ile, eğer rehinli malın konkordato projesine göre borçlu tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebileceği ve satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacağı düzenlendi.
  • İİK madde 296’da yapılan değişiklik ile borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamının esas olduğu vurgulandı. Ayrıca, maddeye geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimlerin karşılıklı olarak ifa edileceği ifadesi eklendi. Madde metninde yapılan değişiklik ile borçlunun komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle feshedebileceği sözleşmeler bakımından konkordatonun amacına ulaşmasını engellemesinin yanı sıra “aşırı külfetli” olma şartı da getirildi.
  • İİK madde 297’de yapılan değişiklik ile borçlunun kesin mühlet süresi içinde gerçekleştiremeyeceği işlemlere “ivazsız tasarruflarda bulunmak; taşınmazını ve işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını devretmek” Buna ek olarak, madde metninin eski halinde mahkemenin bu işlemler bakımından vereceği izin için komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü alması zorunlu iken, yeni düzenleme ile komiserin görüşü ve alacaklılar kurulunun muvafakatinin alınması zorunlu hale getirildi.
  • İİK madde 308’e yapılan ekleme ile, konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkemenin tasfiyenin basit ya da adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar vereceği düzenlendi. Ayrıca düzenleme uyarınca, bu durumda iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak.
  • İİK madde 308/c hükmünün 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile komiserin izniyle akdedilmiş borçların tabi olduğu şartlar bakımından kapsamlı açıklamalar getirdi. Düzenleme uyarınca geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenecek; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflasta ise masa borcu sayılacak.
  • Kanun ile iflas idare memurlarının yeterlilik ve atama süreçlerine ilişkin yenilikler de getirildi. Bu kapsamda, İİK madde 223’e yapılan ekleme uyarınca iflas idaresi memurlarının nitelikleri, eğitimleri ve denetimleri Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konacak yönetmelikle belirlenecek; bu nitelikleri sağlayan ve Adalet Bakanlığınca belirlenen kurumlardan ilgili eğitimi alan kimseler Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından oluşturulacak iflas idaresi memurları listesine kaydedilecek.
  • Yeni düzenleme ile, iflas idaresi memurları bu listeden seçilecek ve liste dışından bir görevlendirme yapılması halinde bu durum Bilirkişilik Bölge Kurulu’na bildirilecek. Ayrıca, listeden seçilecek memurlardan birinin yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir, birinin ise hukukçu olması şartı getirildi. Değişiklik Kanunu ile İİK’ya eklenen geçici 17. madde uyarınca liste oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflas idare memuru görevlendirilecek.
  • Değişiklik Kanunu ile bir iflas idaresi memurunun aynı anda en fazla beş dosyada görev alabileceği düzenlendi. Bu düzenlemeler ile iflas idaresi memurlarının yetkinlikleri ve görev yüklerine ilişkin yenilikler getirildi.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.