Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 22 Kasım 2019’da 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Değişiklik Kanunu ile yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları bağımsız denetime tabi olacaktır.
 • Hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanacak aşağıdaki açık bankacılık ürünleri de “ödeme hizmeti” sayılacaktır:
  • Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti,
  • Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti,
  • Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetler.
 • Ayrıca Değişiklik Kanunu, elektronik para kuruluşlarının ve ödeme hizmetlerinin denetleme ve düzenlenmesine ilişkin değişiklikler getirmiştir. Bu kapsamda, daha önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görevleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (“TCMB”) devredilmiştir. TCMB ayrıca aşağıdaki konularda yetkilendirilmiştir:
  • Ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanan hizmetleri denetlemek ve değerlendirmek,
  • Hizmet sağlamaya ilişkin uygulanacak usulleri belirlemek,
  • Denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi gerekli gördüğü durumlarda, bu belgeler gizli dahi olsa, anlık ve işlem bazında olmak üzere talep etmek,
  • 40.000 TL’den 900.000 TL’ye kadar idari para cezası vermek. (Ancak, bu suretle menfaat temin edilmiş ya da zarara sebebiyet verilmiş olunması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin ya da sebep olunan zararın iki katından az olamaz.)
 • Değişiklik Kanunu ile, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“Birlik”) kurulacak ve tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Birlik’e kaydolacaktır. Mevcut ödeme hizmeti sağlayıcıları ise Birlik’in kuruluş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Birlik’e kaydolacaktır. Birlik aşağıdaki konularda yetkili kılınmıştır:
  • Ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyet standartlarını belirlemek,
  • Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak,
  • Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit etmek,
  • Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda dava açmak,
  • Birlik’in aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyelerine 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar idari para cezası vermek.

Değişiklik Kanunu’nun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.