Tütün, alkol ve şeker piyasalarına yönelik düzenleyici kurumlar olan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Şeker Kurumu kapatıldı. Kapatılan kurumların daha önce yürütmekte oldukları görevler ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Şeker Kurumu 10 yılı aşkın bir süredir şeker üretimi, kotaların belirlenmesi, şekerin ihracı ve ithali konularında düzenleyici görevlerini yürütmekteydi. Son değişiklikle beraber kapatılan Şeker Kurumu’nun bu görevleri ile hak ve yükümlülükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi.

Tütün ve alkol üretimi, satışı, ithali ve ihracı konularındaki izinler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (“TAPDK”) alınmaktaydı. TAPDK’ın bu görevleri ile beraber hakları ve yükümlülükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi. Ancak TAPDK’ın yürütmekte olduğu tütün ve alkolün zararlarının önlenmesine yönelik görevleri Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Diğer kanunlarda Şeker Kurumu’na yahut TAPDK’a yapılmış atıflar, ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ya da Sağlık Bakanlığı’na yapılmış sayılacaktır.

Kapatılan Şeker Kurumu ve TAPDK tarafından yapılmış işlemler, ilgili bakanlık – ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yahut Sağlık Bakanlığı – tarafından başka bir işlem yapılana kadar geçerliliğini koruyacaktır.

İlgili bakanlık, Şeker Kurumu ve TAPDK’ın kapatılmadan önce akdetmiş olduğu sözleşmelerin halefi olacaktır. Ayrıca bu idari otoritelerin taraf sıfatını haiz olduğu dava ve icra takiplerinde ilgili bakanlık başkaca bir işleme gerek olmaksızın taraf sıfatını kazanacaktır.

Şeker piyasası ile tütün ve alkol piyasasına ilişkin ilgili değişiklikler, 24 Aralık 2017’de 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 72 ila 74. ve 76 ila 82. maddelerinde yer almaktadır. Tam metni görmek için lütfen linkte bulunan Kanun Hükmünde Kararname’yi inceleyiniz.