Vergi sisteminde birçok değişiklik yapan Torba Kanun yasalaştı. Söz konusu değişiklikler bilhassa emlak vergisi, serbest bölgeler dâhilindeki katma değer vergisi ve binek otomobillerden alınan özel tüketim vergisini kapsamaktadır. Ayrıca, %8 oranında KDV uygulanacak bazı mal ve hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir.

6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”), 24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (“Karar”) 25 Kasım 2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Emlak Vergisi Kanunu

Değişiklikle, serbest bölge ilan edilen arazi, kullanıcı lehine tapuda tescilinin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak arazi
vergisinden muaf tutulmuştur. (1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesi’nde yapılan değişiklikle) Yapılan bu değişiklikle, özel mülkiyette bulunan serbest bölgelerde işletici şirketlerin gelecek yatırımlara tahsis edilmek üzere ellerinde tuttukları araziye ilişkin vergi yükünün azaltılması hedeflenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu

  • Değişiklikle, yurt içinden serbest bölgelere yapılan (ve serbest bölgeden ihraç amaçlı olarak yurt içine yapılan) yük taşıma işleri, Katma Değer Vergisi’nden kısmi olarak istisnaya tabi tutulmuştur.
  • %8 oranında KDV uygulanacak mal ve hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler de %8’lik KDV’ye tabi olacağı kararlaştırılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Değişiklikle binek otomobiller için özel tüketim vergisi (“ÖTV”) matrahının hesaplanmasında farklı oranlar belirlemek için Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Bu değişiklik ile Bakanlar Kurulu, söz konusu ÖTV oranlarını, otomobillerin motor hacimlerini, fiyatlarını ve segmentini de dikkate alarak yeniden belirleyebilecektir. (4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/c. Maddesinde yapılan değişiklikle). Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, Karar ile motorlu taşıtlara uygulanacak yukarıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde 45 ile %100 arasında değişiklik gösterecek şekilde belirlemiştir.

Torba Kanun’un tam metnine bu linkten ve Karar’ın tam metnine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.