4 Seri Numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (“Tebliğ”) 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkelerin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin önemli değişiklikler ve açıklamalar yapıldı.

Tebliğ ile diğer ülkeler ile imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında serbest meslek faaliyetlerine ilişkin birçok açıklama ve düzenleme yapılmış olmakla beraber, başlıca değişiklikler ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Tüzel Kişi ve Teşebbüsler Bakımından Türkiye’de Kalma Süresinin Hesabında Değişiklik

Türkiye’de serbest meslek faaliyetinde bulunan tüzel kişi ve teşebbüslerin Türkiye’de kalma süresinin hesaplanmasında hizmetin ifa edilmesi için gönderilen personel sayısı ile hizmetin ifa edildiği gün sayısının birlikte dikkate alınması yönündeki düzenleme değiştirilmiştir. Tebliğ ile birlikte, süre hesabında, personel sayısından bağımsız olarak, icra edilen faaliyet için Türkiye’de geçirilen gün sayısı dikkate alınacaktır. Örneğin, eski uygulamada Türkiye’de 10 personeliyle 20 gün faaliyette bulunan bir diğer ülke mukimi tüzel kişi veya teşebbüs Türkiye’de 200 gün faaliyet icra etmiş sayılmakta iken, yeni düzenlemede ilgili tüzel kişi veya teşebbüs sadece 20 gün faaliyet icra etmiş sayılacaktır.

Aynı veya Bağlı Proje Kapsamında Süre Hesabı

Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında, genellikle Türkiye’de serbest meslek faaliyeti kapsamında yürütülen projeler aynı veya bağlı proje olarak değerlendiriliyor ise, bu projeler yönünden ifa edilen hizmetler için Türkiye’de kalma süresi birlikte dikkate alınmaktadır. Ayrı projeler söz konusu ise, süre her bir proje için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu kapsamda Tebliğ ile “aynı” ve “bağlı” proje tanımları netleştirilmiştir.

Mukimlik Belgesi İbrazı

Diğer ülke mukimleri Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarından yararlanabilmek için mukim oldukları ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk konsolosluklarından tasdikli Türkçe tercümesini ilgili vergi dairesine ya da vergi sorumlularına ibraz etmelidirler. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerlidir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.