Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan 470 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 25 Şubat 2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) (“414 sayılı Tebliğ”) ile hayata geçirilen Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin kapsamı genişletilmiştir. Tebliğ çerçevesinde gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca (“GİB”) önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan “Hazır Beyan Sistemine” (“Sistem”) ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Tebliğ, 1 Mart 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Sistem ile vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik, güvenilir ve doğru bir şekilde hazırlanarak verilebilmesi ve böylece vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyum seviyesinin artırılması ve vergi dairelerinde yapılan iş ve işlemlerin basitleştirilerek verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Tebliğ ile getirilen Sistem’in kapsamını ve uygulama alanını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

 • Sistem’in uygulanmasına 2015 takvim yılı gelirlerinin beyan dönemi itibarıyla başlanacaktır. Sistem’den sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı (“MSİ”) veya diğer kazanç ve iratlar (“DKİ”) gelirlerini ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Ücret, kira, MSİ veya DKİ’nin yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Sistem üzerinden beyanname veremeyeceklerdir.
  • Sistem, beyanname vermek zorunda olan mükelleflerin elde ettikleri gelirlerin türüne göre GİB tarafından, veri ambarında bulunan bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, beyannamenin kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanmaktadır.
  • Beyannamenin verilmesi sırasında, vergi hesaplaması Sistem tarafından otomatik olarak yapılacak ve tahakkuk bilgileri mükellefin onayına sunulacaktır.
  • Geçmiş yıllar için düzeltme beyannamesi verilmek istenmesi durumunda, Sistem, içerisinde sadece kira gelirine yönelik gelir beyanı bulunan düzeltme beyannameleri için kullanılabilecektir. Önceki yıllarda beyan edilen kira gelirlerine ücret, MSİ ya da DKİ eklenmek suretiyle düzeltme beyannamesi verilmek istenmesi halinde Sistem kullanılamayacak, söz konusu beyannameler, vergi dairelerine başvurularak verilebilecektir.
  • Hâlihazırda ücret, kira, MSİ ve DKİ gelirlerinden dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar Sistem aracılığıyla beyanname verebileceği gibi, bu gelirlerine ilişkin olarak ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verecek olanlar da Sistem üzerinden beyannamelerini gönderebileceklerdir.
  • 2015 takvim yılından önce elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyannameler Sistem üzerinden verilebilecek olup, 2015 takvim yılından önce elde edilen ücret, MSİ ve DKİ’ye ilişkin beyannameler ise GİB’in internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacak duyuruya kadar vergi daireleri aracılığıyla, duyuru tarihinden itibaren ise Sistem üzerinden de verilebilecektir.
  • Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak, Sistem’e GİB’in internet adresi üzerinden giriş yapabilecektir. Sistem hakkındaki detaylı bilgiler ile her türlü duyuruya GİB’in internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabilecektir.
  • GİB tarafından hazırlanan ve elektronik ortamda mükelleflerin onayına sunulan beyannameler, mükellefler tarafından kontrol edilecek; eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde bu bilgiler mükelleflerce düzeltilerek onaylanacaktır. GİB tarafından hazırlanan ve mükelleflerce elektronik ortamda onaylanan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükellefler sorumlu olacaktır.

Tebliğ ile 414 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.