Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle başvuru yapan hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), ile belirlenmiştir. Yönetmelik yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuma kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçları için ödeme talep eden hak sahiplerince veya noter onaylı vekalet ibraz eden vekilleri tarafından, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle, Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte YTM’nin merkez adresine başvurulması gerekmektedir.

YTM’ye başvuran hak sahiplerine Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan taahhütname ve ibraname alınmak kaydıyla ödeme yapılacağı öngörülmüştür.

Yönetmelik uyarınca söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin ödemeler aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

  • YTM tarafından satışı yapılmamış sermaye piyasası araçları için, söz konusu sermaye piyasası araçları ile iade tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz payları aynen; kâr payları ise, 2308 sayılı Kanun kapsamında Hazine’ye intikal edenler hariç olmak üzere, nemasıyla birlikte nakit olarak, hak sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılır.
  • YTM tarafından satışı yapılmış sermaye piyasası araçları için, söz konusu sermaye piyasası araçlarının satış tutarları, satış tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz paylar ile ve 2308 sayılı Kanun kapsamında Hazine’ye intikal edenler hariç kâr payı tutarları dikkate alınarak, nemasıyla birlikte hak sahibi tarafından bildirilen hesaba aktarılır.

Sermaye piyasası araçların teslimi, imhası, başvuru süreçlerine ilişkin esaslar, hak sahipliğinin tespitine ilişkin hususular Yönetmelikte detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.