21 Eylül 2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile bir önceki yönetmelik (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırdı. Böylece, tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esasları ile işi ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar tekrardan genel olarak belirlendi.

Yönetmelik’te öne çıkan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

  • Yönetmelik ile uyuşmazlığa konu tutar 30.000,00 TL altında olduğu takdirde tüketici hakem heyetine başvurmak zorunlu hâle getirilmiştir. Uyuşmazlık 30.000,00 TL’nin üstünde olduğu takdirde ise mahkemeye başvuru zorunludur, ancak 30.000,00 TL’nin üstünde kalan kısımdan feragat edilerek de tüketici hakem heyetine başvurmak mümkün hâle getirilmiştir. Mülga Yönetmelik’te ise bu sınır 15.530,00 TL idi.
  • Uyuşmazlık tutarına göre belirlenen görev ayrımı kaldırılmıştır. Bir önceki düzenlemede büyükşehir-büyükşehir olmayan il ve ilçeler bakımından ayrım yapılmaktayken, Yönetmelik’te uyuşmazlığa konu tutarın görevli hakem heyetinin belirlenmesinde bir etkisi bulunmamaktadır.
  • Başvurular elden, posta yoluyla, ya da elektronik ortam üzerinden, tüketici tarafından ya da vekil aracılığı ile yapılabilmektedir. Eğer ki başvuruda yanlışlık veya eksik bilgi var ise, bu durumda, heyet başkanı tarafından yazılı olarak 7 gün süre verilmesi suretiyle, başvuru sahibinden ek bilgi/belge istenebilir. İlgili düzenleme Mülga Yönetmelik’te bulunmamaktaydı.
  • Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların en geç 6 ay içinde görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Başvurunun niteliğine göre bu süre en fazla 3 ay uzatılabilecektir. Mülga Yönetmelik’te ise süre uzatımı en fazla 6 ay olacak şekilde düzenlenmişti.
  • Kararın tamamlanması hükmü düzenlenerek, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvuruda karar verilmeyen taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda kararın tamamlanması talebinde bulunmak mümkün kılınmıştır.
  • Kararların, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde taraflara Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan teknik altyapı yoluyla; bu şekilde mümkün değilse, Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi hükümleri uyarınca tebliğ olunması gerekir. Eğer elektronik ortam üzerinden tebliğ edilmeleri söz konusu değilse, taahhütlü mektup ile gönderimi sağlanır.
  • Tüketici lehine verilen heyet kararına karşı açılan itiraz davası sonucu, kararın iptali gerekirse, tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedileceklerine yer verilmiştir. Ancak, mevcut olduğu hâlde heyete sunulmamış bir bilgi veya belgenin mahkemeye sunulması nedeniyle kararın iptali hâlinde, tüketici aleyhine yargılama gideri ya da vekalet ücretine hükmedilmez.

21 Eylül 2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.