2018-2020 dönemi merkezi yönetim bütçe hazırlıklarına yönelik olarak; 5 Ekim 2017 tarihli ve 30201 sayılı Resmi Gazete’de, 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile Kalkınma Bakanlığı Genelgesi, 2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli Mali Plan’ın (2018-2020) Kabulüne Dair 21 Eylül 2017 Tarihli ve 2017/32 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlanarak, merkezi yönetim bütçesine ilişkin temel yaklaşım ve politikalar belirlenmiştir.

Söz konusu kaynaklarda düzenlenen hususların başlıcaları şunlardır;

  • Kamu yatırımlarının finansmanında, bütçe kaynaklarının yanı sıra Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli kullanılacaktır.
  • Yatırım ödeneklerinin tahsisinde bölünmüş yol, liman, demiryolu yatırımlarına, tarımsal üretimi artırıcı yatırımlara, maden ve hammadde arama yatırımlarına, e-devlet altyapısı yatırımlarına teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge yatırımlarına, afetlere hazırlık yatırımlarına ve beşeri sermayeye geliştirmeye yönelik eğitim-sağlık yatırımlarına öncelik verilecektir.
  • Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma sürelerini kısaltacak teknik çalışmalar yapılacak ve cari harcamalarda tasarruf sağlayacak yatırımlara öncelik verilecektir.
  • Tarım desteklerinin verimliliğinin artırmak amacıyla, iklim, toprak yapısı, bitki deseni ve mevcut su varlığı dikkate alınarak havza bazında üretim ve gelir odaklı bir politika izlenecektir.
  • Yatırımları teşvik etmek amacıyla, Hazine taşınmazlarının uygun şartlarda yatırımcıya satılması sağlanacaktır. Kamu taşınmazlarının başta tarım, hayvancılık, ağaçlandırma, enerji, turizm, kentsel dönüşüm ve konut stokunun yenilenmesi olmak üzere yatırımları teşvik amacıyla kullandırılması sürdürülecektir.
  • Kamu gelir politikası, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak, istihdamı ve yatırımları teşvik edecek, vergi tabanını genişletecek ve kayıt dışılığı azaltacak ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmasına katkı sağlayacak şekilde yürütülecektir.
  • Vergi mevzuatında yapılacak düzenlemeler ile yurtiçi tasarrufların artırılarak yüksek düzeyde tutulması ve bunların ekonomik sisteme dahil edilmesi özendirilecektir.
  • Enerji tüketiminde tasarruf sağlanması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi politikaları çalışmalarına devam edilecektir.
  • Haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıt dışılıkla mücadeleye kararlıkla devam edilecektir. Bu kapsamda, vergi tabanının genişletici vergi politikalarının geliştirilmesine, kurumlar arası işbirliği ve veri paylaşımının artırılmasına, kayıt dışılıkla mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
  • Kayıtlı ekonomiye geçişin sağlanması amacıyla; kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesi ve etkilerinin analizi, vergiye gönüllü uyumun artırılması, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, farkındalığın artırılması ile veri paylaşım ve analiz kapasitesinin geliştirilmesi politikalarının içeren Kayıt Dışı Eylem Planı hazırlık çalışmalarına devam edilecektir.

İlgili kaynakların tam metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.