Bazı mallara uygulanacak olan katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve tütün fonu tutarları yeniden tespit edildi. Bu tutarlarda yapılan değişiklikler özellikle belli kategorilerdeki alkol, gazoz, tütün, tarımsal ürünler ve ayrıca telsiz telefonları ilgilendirmektedir. 29 Aralık 2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”), 1 Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karar kapsamında dikkat çeken hükümlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • 24 Aralık 2007 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar eki olan (I) sayılı listeye, maddede yer verilen ve genel itibariyle tarımsal ürünlere ilişkin olan 19 ve 20 sayılı sıralar eklenmiş ve bunların eklenmesiyle, aynı karara ekli olan (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23. sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda sayılan mallara ilişkin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı Liste’de yer alan Tablo A ve Tablo B güncellenmiştir.
    • Tablo A: Genel itibariyle kolalı gazozlar ve alkollü içkilere ilişkin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları verilmiştir. Kolalı gazozlar için vergi oranı %25 olarak belirlenmiştir. Malttan üretilen biralar için ise vergi oranı %63, asgari maktu vergi tutarı ise 1,03 TL (tabloda yer alan en düşük asgari vergi tutarı) olarak belirlenmiştir. Likör ve alkol derecesi hacim itibariyle %22’den fazla olan mallar için asgari vergi tutarı 150,71 TL (tabloda yer alan en yüksek asgari maktu vergi tutarı) olarak belirlenmiştir. Tabloda yer alan diğer tüm içeceklere (şarap, fermente edilmiş içecekler ve likörler) %0’lık bir vergi oranı uygulanacaktır.
    • Tablo B: Genel itibariyle tütün içeren mallar için vergi oranları, asgari maktu vergi tutarları ve maktu vergi tutarları yer almaktadır. Bu ürünler için belirlenen vergi oranları %40 ile %65,25 arasında değişmekte iken, asgari maktu vergi tutarları 0,0577 TL ile 0,221 TL arasında değişmektedir. Bu ürünlerin tamamı için ise maktu vergi tutarı 0,2468 TL olarak belirlenmiştir.
  • 12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı portatif (cellular) telsiz telefon cihazlara uygulanan vergi meblağı 120 TL’den 160 TL’ye yükseltilmiştir.

Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.