İçeriğe Geç

Kimya sektörü; yasalarla uyumluluk gerektiren birçok yükümlülük, mevzuat incelemeleri, karmaşık kaynak ve tedarik zincirleri ve yoğun rekabet ortamında faaliyet gösterir. Kimya sektöründeki şirketler; endüstri, bilim, hukuk, politika ve ticaretin kesiştiği bir noktada yer aldığı için farklı alanlara ilişkin konularla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu sektörde, birçok alanı kapsayan akılcı hukuki öneriler son derece önemlidir.

Moroğlu Arseven; engin deneyimiyle, yerli ve uluslararası müvekkillere; büyük tutarlı ve yüksek riskli projeler de dahil, yenilikçi kimyasal projeler geliştirme, finanse etme ve işletme konularında danışmanlık desteği verir. Bu destek; tehlikeli maddelerin taşınması ve kontrol altında tutulması konularını da içeren, kimyasal konsept oluşturma, kimyasal geliştirme ve ticarileştirmeye kadar uzanan bir boyuttadır. Söz konusu kimyasallar; ilaç, tarım, yiyecek, kozmetik ve parfümeri, tekstil, metalurji, imalat ve sanayi gibi çok çeşitli sektörlerde hayati rol oynarlar.

Moroğlu Arseven’in bu sektördeki müvekkilleri arasında; dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kimya şirketlerinden bazıları, özel kimya şirketleri, hammadde ve prekürsör üreticileri, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunanlar, fason imalatçıları, BT ve teknik servis sağlayıcıları, ayrıca alt kullanıcılar ve taşımacılar bulunmaktadır.

Moroğlu Arseven; kimyasalların, kontrolden geçen madddelerin ve prekürsörlerin üretimi, pazarlanması, dağıtımı, taşınması, satılması, ithal edilmesi ve kontrol altında tutulmasında geçerli olan geniş teknik mevzuatın uygulanması konusunda son derece deneyimlidir. Vergi, gümrük ve sınır güvenliği süreçlerinde müvekkilleri yönlendirmek de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven; ticari anlaşmaların oluşturulması ve yönetilmesi, rekabet hukuku, sağlık ve güvenlik konuları, veri işleme ve gizlilik, teknoloji aktarımı ve lisanslama hakkındaki düzenlemeler, üçüncü kişilerle olan geliştirme, tedarik – kalite güvencesi anlaşmaları gibi kapsamlı kurumsal ve günlük işlemlerde ve proaktif-reaktif risk yönetimi ve indirgenme programları konularında kimya şirketlerine danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi kimyasal sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık, ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri için destek sağlar. Bu destek için bir örnek vermek gerekirse; kimyasallar, nanoteknoloji ve diğer malzeme bilimleri kapsamında patent, endüstriyel tasarım ve lisanslama konuları hakkındaki danışmanlıktan söz edilebilir. Ayrıca ticari sırların ve ticari süreçlerin korunması hakkında da danışmanlık verilir.

Moroğlu Arseven; müvekkillere Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi kimya sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Dağıtım sözleşmeleri, portföy tazminatı, sağlık ve güvenlik ihlalleri ile ilgili uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamdaki çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.

Moroğlu Arseven; kimya sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık desteği verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve tarım endüstrisinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve mal varlığı transferlerine yansıtmaktadır.