14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) (“Tebliğ”) ve 7782 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı ve tecil faizi oranları yeniden belirlendi.

İlgili Tebliğ ve Karar ile ilgili önemli hususlar aşağıdaki şekildedir:

 • Tecil Faizi Oranı:
 • Söz konusu Tebliğ ile kamu alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı, işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren %24’ten %36 oranına yükseltilmiştir.
 • Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce (14.11.2023) yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan kamu alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan kamu alacaklarına, tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece, müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%24) uygulanacaktır.
 • Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce (14.11.2023) tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş kamu alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması; ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır.
 • Öte yandan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (“6183 sayılı Kanun”) 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğ ile belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.
 • Tecil faizi, Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği’nde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.
 • Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranı:
  • İlgili Karar uyarınca, 6183 sayılı Kanunun 51/1 maddesinde kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına ilişkin olarak düzenlenen ve vade bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanacak olan gecikme zammı oranı, aylık %2,5’ten %3,5’e çıkartılmıştır.
  • Ek olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 112/3 ve 371/5. maddeleri uyarınca gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranının da 14.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5 olarak uygulanacağı söylenebilecektir.

Tebliğ ile ilgili detaylara bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Karar ile ilgili detaylara bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.