İçeriğe Geç

Özel müşterilerin karşılaştıkları sorunlar farklılık gösterir ve içeriğinde genellikle; karmaşık yapılar, uluslararası unsurlar ve çekişmeli hususlar barındırır. Bu tür uyuşmazlıklarda sağlanacak hukuki destek sürecinde müvekkile iş birliği içinde olmak gerekir. Moroğlu Arseven faydalı ve uygulanabilir çözümler sunan ve müvekkillerin süreçlerin işleyişinden haberdar olmasını sağlayan bir çalışma biçimi benimser. Müvekkillere çekişmeli ve anlaşmalı hususlarda destek olurken en karmaşık işlem ve sorunları bile açık, anlaşılır ve net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Moroğlu Arseven; gerçek kişilere, ailelere, ortaklıklara, lehtarlara, vakıflara, güvenilir kişilere, yardım kuruluşlarına, kâr amacı gütmeyen kurumlara çeşitli hukuki sorunların çözümü için danışmanlık sunar. Kişisel mal varlığı yapılandırması, korunması, yönetimi, halefiyet ve miras hususlarının belirlenmesi ve ilgili uyuşmazlıklara ilişkin konularda müvekkillere destek verir. Aynı zamanda kişisel zarar, vergi, göç, evlilik, aile şirketleri, konut gibi hususlarda, iş hukukundan doğan sorunlarda, gizlilik, veri koruma ve itibar yönetimine ilişkin konularda son derece deneyimlidir.

Özel Servet ve Mülkiyet Planlaması

Servet ve mülkiyet planlamalarının sağlıklı ve doğru yapılması; kişisel mal varlığının edinilmesi ve korunmasının yanı sıra mirasa ilişkin hususlara kesinlik kazandırılmasında son derece önemlidir. Moroğlu Arseven bu kapsamda; aile şirketlerine, konutlara, likit varlıklara, çeşitlendirilmiş yatırım portföylerine ilişkin yapılanmalar konusunda danışmanlık verir.

Moroğlu Arseven finansal ve vergisel düzenlemeler konusundaki uzmanlığına dayanarak, ileriye dönük öneriler geliştirir ve müvekkillerin varlıklarına ilişkin vergi etkinliğinin ve kesinliğinin teminini sağlar. Aynı zamanda mülkiyet planlaması yapmak ve servetin korunmasını sağlamak amacıyla evlilik öncesi ve sonrası anlaşmalara yönelik danışmanlık verir.

Mal varlığı ve miras hususları uyuşmazlıklara açıktır. Moroğlu Arseven’in deneyimli uyuşmazlık çözüm ekibi; lehtarlara ve hak sahiplerine, bu haklarını kullanabilmeleri ve buna karşı çıkan unsurlarla mücadele etmeleri konusunda destek verir.

Bireysel Vergi Planlaması ve Uyuşmazlıklar

Bireysel vergi planlaması ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklar bir takım problemli hususları içinde barındıran konulardır. Çünkü; karışıktırlar, yüksek mali tutarlar söz konusudur, değerler ve muafiyetler üst düzey teknik bilgi gerektirir, sınırlar ötesi yapılandırma gerekebilir ve mevzuata uyumun sağlanmaması hâllerinde ciddi sonuçlar doğabilir.

Moroğlu Arseven; müvekkillere bireysel vergi planlaması ve açıklama yükümlülüklerinin yanı sıra soruşturmalara, denetimlere ve diğer uyuşmazlıklara yönelik destek verir. Müvekkille özel öneriler geliştirir, vergi ve bildirme yükümlülüklerini anlayıp, yönetebilmelerini sağlar. Ayrıca, birden fazla devletin yetki alanına veya farklı varlık sınıflarına etki eden, Türkiye ve diğer ülkelerdeki vergi yapılarının kapsamlı ve karşılaştırmalı analizlerini gerektiren sorunlara çözüm üretir.

Kişiye Verilen Zararlar ve Ölüm

Fiziksel veya psikolojik zarar veya kaza sonucu ölüm hâllerinin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan hukuki sorunlar, karmaşıktır ve doğal olarak duygusal nitelik taşır. Bu tür durumlarda yüksek tazminat talepleri veya tedavi masrafları söz konusudur. Moroğlu Arseven bu kapsamda; davacılara, davalılara ve sigortacılara; haksız fiil veya ihmallerden, sonradan ortaya çıkan tıbbi sorunlardan, meslek hastalıklarından, iş yeri veya inşaat kazalarından veya ürün sorumluluğu hususlarından kaynaklanan çeşitli, hassas hukuki sorunlara ilişkin kapsamlı danışmanlık sunar. Birden çok talep sahibinin yer aldığı uyuşmazlıklar, Türkiye’de zarara uğrayan yabancıların temsili, tıbbi uzmanlar ve devlet kurumlarıyla iletişim ve iş birliği konuları da danışmanlık kapsamındadır.

Müvekkiller aynı zamanda, sağlık ve güvenlik hususları, koruyucu tedbirler, afet planlaması ve risk yönetimi konularında Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanabilirler.

Lekeleme ve İtibar Yönetimi

Toplum nezdinde itibar oluşturmak uzun yıllar alır, zedelenmesi ise aksine çok kolaydır. Türkiye’de itibara yönelik gerçek dışı iddialar, önemli politik ve cezai sonuçlar doğurur. Lekeleme ve itibara ilişkin hususlar zaman yitirmeden, hassas ve doğru şekilde ele alınmalıdır.

Moroğlu Arseven müvekkillere, itibara ilişkin konularda ortaya çıkabilecek hassas hukuki ve politik sorunları yönetmeleri için danışmanlık verir. İtibara ilişkin sorunların büyümeden ortadan kaldırılmasında deneyim sahibidir. Moroğlu Arseven; hakaret ve itibar lekelenmesi iddialarının her iki tarafında yer alan müvekkillere çeşitli basın yayın araçlarından da yararlanarak yardımcı olur.

İşçi Menfaatleri ve Tazminat Ödemeleri

Moroğlu Arseven, tazminat ödemeleri, disiplin işlemleri, fesihler ve uyuşmazlıklar dahil iş ilişkilerine ilişkin her alanda müvekkillere destek verir. Kişilerin çekişmeli veya sınırlar ötesi kapsamlarda sahip oldukları hakları anlamalarını, yapılandırmalarını, korumalarını ve kullanmalarını sağlar.

Moroğlu Arseven; başka ülkede çalışan kişiler ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere çalışanlara menfaat ve tazminat müzakereleri aşamasında destek verir. Bu hizmetin içeriğinde; sosyal güvenlik ve emeklilik ödemeleri, vergi yapılandırmaları, bağlılık ve gizlilik yükümlülükleri, hisse senedi alma opsiyonları, yeniden yapılandırmalar, fesihler ve kıdem tazminatı ödemeleri yer almaktadır.

Yardım Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Hayırseverlik

Yardım kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar ve bağışta bulunanlar hayırseverlik amaçlarına ulaşmak için çeşitli hukuki sorunlarla mücadele etmek zorundadırlar. Bu sektör, gerek vergilendirme açısından gerekse de bağış toplama ve gönüllü bulma faaliyetleri gibi alanlarda kendine özgü hukuki sorunlar yaşamaktadır.

Moroğlu Arseven bu tip özel müvekkillere; kuruluş ve vergi yapılandırmalarının yanı sıra süregelen işlemsel, yönetimsel, idari ve yasal uyumluluk hususlarında danışmanlık verir. Bağışların kabul edilmesi, belirli politikaların ve etik kuralların benimsenmesi, personelin güven ilişkisine dayalı görev ve sorumlulukları, mevzuattan doğan açıklama yükümlülükleri, lisanslandırma süreçleri, gelir getiren faaliyetler ve Türkiye’de düzenleyici kurumlar ile sürdürülmesi gereken genel ilişkiler gibi konular da destek kapsamı içinde ele alınmaktadır.

Moroğlu Arseven, bağış yapan müvekkillere; hayırsever, finansal, vergisel ve ailesel amaçlarını gerçekleştirmeleri için verilecek hibe ve burs olanaklarının belirlenmesi konusunda yardımcı olur.

İLGİLİ AVUKATLAR